ZWROT NAKŁADÓW PO ROZSTANIU KONKUBENTÓW

Zwrot nakładów po zakończeniu konkubinatu staje się obecnie dość powszechnym problemem, który jednak nie został jednoznacznie uregulowany w polskim systemie prawnym. Konieczność wypracowania rozwiązań we wskazanej dziedzinie pozostawiono judykaturze.

W orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, iż do stosunków majątkowych osób będących poza związkiem małżeńskim nie należy stosować przepisów o wspólności ustawowej, nawet w drodze analogii.

Co do zasady, uregulowania te, uzależnione są od okoliczności konkretnej sprawy, a także od przedmiotu rozliczeń. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, podstawą regulacji stosunków pomiędzy konkubentami są przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu, chyba że istnieje inna podstawa prawna umowna, deliktowa czy wynikająca ze stosunków prawnorzeczowych, na jakiej możliwe byłoby przywrócenie równowagi majątkowej między partnerami których związek uległ rozpadowi.

W roszczeniach dokonanych przez jednego z konkubentów na wchodzące w skład wspólnego gospodarstwa przedmioty majątkowe należące do drugiej z tych osób, zastosowanie znaleźć powinny przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu, natomiast wspólnie nabyte rzeczy ruchome oraz nieruchomości należy rozliczać na podstawie przepisów o zniesieniu współwłasności.

Jak więc wynika z przedstawionego reżimu prawnego, przy dokonywaniu rozliczeń majątkowych między konkubentami można z powodzeniem posiłkować się instytucjami, zakorzenionymi w polskim systemie prawnym od lat. Powinni o tym pamiętać poszukujący ochrony konkubenci, dla których rozpad związku stanowił stratę nie tylko emocjonalną, ale również majątkową.

Przemysław Nowaczyk adwokat, Tomasz Ziarkowski asystent prawny
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZWROT NAKŁADÓW PO ROZSTANIU KONKUBENTÓW