Obligacje GetBack

Kancelaria od początku swojej działalności reprezentuje konsumentów w sporach z profesjonalistami działającymi na rynku kapitałowym, jak banki, fundusze inwestycyjne, domy maklerskie oraz w sporach z udziałem Skarbu Państwa. Stanowimy grupę wyspecjalizowanych pełnomocników posiadających wieloletnie doświadczenie w sprawach z zakresu rynku obligacji oraz innych instrumentów finansowych.

W związku z tak zwaną „aferą GetBack” Kancelaria prowadzi obecnie kilkadziesiąt spraw w sądach na terenie całej Polski mających na celu odzyskanie przez obligatariuszy zainwestowanych środków, nierzadko stanowiących ich oszczędności życia. Reprezentujemy obligatariuszy posiadających obligacje nie tylko spółki GetBack S.A., ale również innych Emitentów, jak:

  • Module Technologies S.A.,
  • V Capital S.A.,
  • Metropolitan Investment S.A.,
  • Prodental sp. z o.o.

W sprawach, w których obligatariusze nabyli obligacje GetBack za pośrednictwem podmiotów domu maklerskiego lub banku, pozwy konstruujemy na podstawie przepisów dotyczących zwrotu nienależnego świadczenia oraz naprawienia szkody z tytułu utraconych korzyści. Opracowaliśmy taktykę działania dla konfiguracji podmiotowej pośredników sprzedających obligacje, takich jak:

  • Idea Bank S.A. oraz PNP S.A.,
  • Getin Noble Bank S.A. oraz Noble Securities S.A.,
  • Bank Handlowy w Warszawie S.A. oraz Dom Maklerski Banku Handlowego S.A,
  • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. oraz Biuro Maklerskie PKO BP S.A.

Kancelaria opracowała również strategię dla tych obligatariuszy, którzy nabyli obligacje bezpośrednio od emitenta - spółki GetBack S.A. Pozwy kierujemy wówczas przeciwko Skarbowi Państwa - Komisji Nadzoru Finansowego oraz Prezesowi Rady Ministrów, jak również przeciwko innym podmiotom zaangażowanym w emisję toksycznych obligacji, konstruując je na podstawie przepisów dotyczących naprawienia szkody na zasadach ogólnych oraz przepisu dotyczącego aktu dezinformacji i odpowiedzialności podmiotów, które brały udział przy tworzeniu dokumentów wymaganych do emisji obligacji.

Naszą siłą jest rozległa wiedza na temat działań instytucji finansowych, która w ciągłym procesie pogłębiana jest o nową praktykę, a także indywidualne podejście do każdego poszkodowanego obligatariusza. Powodzenie podejmowanych przez Kancelarię działań potwierdzają liczne korzystne orzeczenia sądów.

W ramach świadczonych usług dokonujemy bezpłatnej analizy dokumentów, przygotowujemy i składamy pozew oraz dalsze pisma procesowe, a także reprezentujemy Klientów w postepowaniu sądowym i egzekucyjnym. Pomoc prawna obejmuje staranne przygotowanie Klienta do rozprawy. Świadczmy też bieżące wsparcie i doradztwo w toku procesu.

Obligacje GetBack