*}

Ugody z bankiem: Czasami propozycje są korzystne dla frankowiczów

"Banki w ostatnich miesiącach poprzedzających wydanie ww. wyroków budowały w mediach narrację mającą na celu "odstraszenie" kredytobiorców przed złożeniem pozwów przeciwko bankom udzielającym kredytów frankowych przekonując, iż ustalenie nieważności umowy kredytu to dopiero początek sporu, który z pewnością na jednym postępowaniu sądowym się nie zakończy. Perspektywa wieloletnich postępowań i pozwów banków o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału miała zniechęcić wahających się i utwierdzić w przekonaniu tych, którzy obawiali się podjąć działania przeciwko bankom - uważa Szymon Bajerowski, adwokat z Kancelarii Radcy Prawnego Beata Strzyżowska."

 

Czytaj więcej na Prawo.pl: bit.ly/ugodafrankowa

21 września 2023

Nie każde postępowanie przeciwko Getin Noble Bankowi jest zawieszane

"- Jeśli roszczenie o zwrot spłaconych przez kredytobiorcę rat kapitałowo-odsetkowych zostanie ujęte na liście wierzytelności, niezależnie od tego czy dokona tego syndyk, czy sędzia komisarz na skutek wniesionego sprzeciwu co do odmowy uznania wierzytelności, to postępowanie o zapłatę zostanie następnie, po jego uprzednim zawieszeniu, umorzone – mówi Mikołaj Baczyński, radca prawny z Kancelarii Radcy Prawnego Beata Strzyżowska"

Czytaj więcej na Prawo.pl: bit.ly/48w38eD

1 września 2023

Z deszczu pod rynnę? Tania pomoc w sprawie frankowej może słono kosztować

"- Na tworzonych przez siebie stronach internetowych, czy w social mediach spółki „frankowe” chwalą się setkami korzystnych dla kredytobiorców wyroków– warto jednak zweryfikować, czy orzeczenia te faktycznie zostały przez nie uzyskane. Najczęściej bowiem przywłaszczają sobie one sukcesy pełnomocników. Podawane przez nie liczby są zresztą przeważnie nierealne – ciężko, by spółka, która powstała przykładowo rok temu, miała na swoim koncie kilkadziesiąt czy wręcz kilkaset prawomocnych orzeczeń. Wiarygodność takich podmiotów jest zatem mocno wątpliwa – tłumaczy Beata Strzyżowska, radca prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Beata Strzyżowska."

Czytaj więcej na Prawo.pl: bit.ly/46qLPJS

 

28 sierpnia 2023

Jeden wyrok zaoczny to za mało, żeby wyciągać wnioski w sprawie WIBOR-u

"Z powyższego wynika zatem, że podobnie jak w sprawie tzw. kredytów frankowych TSUE kładzie duży nacisk na konieczność wypełnienia przez bank obowiązku informacyjnego względem konsumenta i upewnienia się, iż rozumie on, w jaki sposób przebiega procedura ustalania wskaźnika referencyjnego – przez co należy rozumieć każdy element procedury ustalania takiego wskaźnika, a nie jedynie ogólnikowe informacje dotyczące podmiotu administrującego tym wskaźnikiem, co i tak często w oczach kredytobiorcy pozostawało niewiadomą – tłumaczy Mikołaj Baczyński."

Czytaj więcej na Prawo.pl: bit.ly/3rzRrCN

23 sierpnia 2023

Zabezpieczenia w sprawach frankowych z Getin Noble Bankiem budzą wątpliwości

"Również Beata Strzyżowska, radca prawny (Kancelaria Radcy Prawnego Beata Strzyżowska) stoi na stanowisku, że nie ma podstaw do upadku zabezpieczeń przyznanych przez sądy. Prawniczka uważa, że taka forma zabezpieczenia jest zasadna, ponieważ nie jest skierowana bezpośrednio do majątku upadłego banku, ale jedynie normuje prawa i obowiązki stron na czas trwania procesu."
 
Czytaj więcej na Prawo.pl: bit.ly/ratyfrankowe
2 sierpnia 2023

W przeciwieństwie do kredytobiorców, nadzór finansowy nie widzi problemów z WIBOR-em

Zdaniem mec. Strzyżowskiej już sam fakt, że KNF opublikowała komunikat prasowy wskazujący na rzekomą „rynkowość” i prawidłowość wskaźnika WIBOR w momencie, kiedy rośnie liczba kredytobiorców dochodzących roszczeń z umów kredytów w złotówkach obrazuje, że komisja ma pełną świadomość co do wagi naruszeń dokonywanych przez sektor bankowy w tym zakresie.

Czytaj więcej na Prawo.pl - bit.ly/wiborknf

29 lipca 2023

Tonący brzytwy się chwyta, a banki waloryzacji w sprawach frankowych

„Beata Strzyżowska radca prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Beata Strzyżowska wskazuje, że komunikat Związku Banków Polskich, jakoby bankom przysługiwało zamiast tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, roszczenie o waloryzację wypłaconego kapitału, należy odczytywać jako kolejną próbę zniechęcenia kredytobiorców od wszczynania procesów sądowych. - W sprawie C-520/21 TSUE zajął się tematem możliwych żądań kierowanych przez banki w stosunku do kredytobiorców w sposób kompleksowy i nie można na ten moment – tak jak czyni to ZBP – wybiórczo twierdzić, że niektóre roszczenia są w świetle tego wyroku zasadne, a inne nie - mówi.
 
Dodaje, że TSUE w treści wydanego wyroku w odniesieniu do wszystkich wspomnianych w pytaniu prejudycjalnym ewentualnych roszczeń, które mogłyby być kreowane przez strony nieważnej umowy kredytu (czyli wynagrodzenia, waloryzacji świadczenia, odszkodowania, zwrotu kosztów) użył zbiorczego określenia „rekompensata”. - Nie ma podstaw by twierdzić, że określenie to nie odnosi się do wszystkich wymienionych wyżej roszczeń. TSUE odnosił się do zadanego pytania, które dotyczyło m.in. wprost waloryzacji i żadnym zdaniu wyroku nie zaznaczył, by wyłączył tę kwestię spod rozstrzygania. Obecne twierdzenia ZBP, jakoby wyrok w sprawie C-520/21 nie wykluczał kwestii waloryzacji sądowej kwoty wypłaconego kapitału kredytu, uznać należy za nadinterpretację i kolejną próbę ograniczenia ilości pozwów wnoszonych przez frankowiczów do sądów - wskazuje mecenas.”

Więcej informacji na stronie Prawo.pl - www. prawo.pl
4 lipca 2023

Odszkodowanie dla frankowiczów z Getin Noble Bank? Jest szansa.

- O ile na chwilę obecną taka możliwość wydaje się wykluczona, to jednak stwierdzić należy, że doprowadzenie do powstania sytuacji, w której w majestacie prawa bank celowo postawiony zostaje w stan upadłości i wydzielona zostaje z jego majątku część „skażona”, z zamiarem późniejszego umorzenia zobowiązań względem kredytobiorców, jest rażąco sprzeczna z podstawowymi zasadami państwa prawa oraz, co bardziej niebezpieczne, tworzy precedens dla pozostałych banków, umożliwiając im identyczne załatwienie kredytów frankowych – uważa Beata Strzyżowska, radca prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Beata Strzyżowska.
 
- Wątpliwości zostaną zapewne rozwiane po udzieleniu odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez Sąd Okręgowy w Poznaniu 15 marca 2023 r. Sąd zapytał, czy w związku z wydaniem przez BFG 29 września 2022 roku wadliwej decyzji w sprawie wszczęcia przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku, niemożliwe stało się efektywne, pełne i faktyczne korzystanie przez konsumentów z ochrony i uprawnień przyznanych im na mocy dyrektywy 93/13 oraz przepisów kodeksu cywilnego w zakresie nieuczciwych postanowień umownych – mówi Beata Strzyżowska.

Więcej na stronie Prawo.pl - bit.ly/odszkgetin
24 czerwca 2023

Sprawa frankowa ciągnie się w nieskończoność, można skarżyć się na przewlekłość

"- Jednocześnie, zgodnie z orzecznictwem, na stwierdzenie przewlekłości postępowania nie ma wpływu to, czy zaniechanie rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie wynika z winy sądu, czy jest skutkiem wpływu spraw, problemów kadrowych i obciążenia sędziów pracą. Jak wynika z orzecznictwa, odpowiedzialność za niewłaściwe zorganizowanie warunków należytego sprawowania władzy jurysdykcyjnej ponosi sąd jako jednostka reprezentująca Skarb Państwa, tak na przykład: postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych z dnia 7 lipca 2022 roku, sygn. akt I NSP 204/22; postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 21 marca 2006 roku sygn. akt III SPP 13/06 – wskazuje Beata Strzyżowska radca prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Beata Strzyżowska."

Czytaj więcej na Prawo.pl: bit.ly/3ZtsFRg

9 czerwca 2023

Frankowiczom nie opłaca się czekać biernie na ogłoszenie upadłości Getinu

Zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank samo w sobie nie ma wpływu na przebieg toczących się postępowań sądowych. - Nie istnieje podstawa prawna dająca sądowi kompetencje do zawieszenia lub umorzenia postępowania, w skutek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank – wyjaśnia radca prawny Beata Strzyżowska.

Czytaj więcej na Prawo.pl: bit.ly/strategiafrankowiczow

29 maja 2023

SAM SĘDZIA BYWA PRZYCZYNĄ PRZEDŁUŻANIA SIĘ SPRAWY FRANKOWEJ!

"Jak tłumaczy mec. Strzyżowska, w samej ustawie nie określono, jaki okres oczekiwania na rozpoznanie sprawy należy uznać za nieuzasadnioną zwłokę. Przewlekłość postępowania ocenia się w każdej sprawie w sposób indywidualny, z uwzględnieniem wymienionych w ustawie okoliczności. W orzecznictwie przyjmuje się, że pod pojęciem tym należy rozumieć wielomiesięczną bezczynność sądu, polegającą na niewyznaczaniu rozprawy bądź niepodejmowaniu żadnych czynności.
 
Przewlekłość postępowania może nastąpić zarówno wtedy, gdy sąd nie podejmuje żadnych czynności, jak i wtedy, gdy je podejmuje, ale są one nieprawidłowe i w ich następstwie dochodzi do zwłoki w rozpatrzeniu sprawy."
 
Czytaj więcej na Prawo.pl: bit.ly/43l2pcT
16 maja 2023

Banki otwarte na ugody, frankowicze liczą na korzystniejsze wyroki

\\\"Jak mówi radca prawny Beata Strzyżowska, niektóre banki, jeszcze mniej korzystnie, dzielą koszty przewalutowania pomiędzy kredytobiorcę a kredytodawcę, jeszcze inne proponują przewalutowanie dopiero po podpisaniu ugody. Jej zdaniem banki, które mają mały portfel toksycznych umów kredytu powiązanego z walutą są skłonne do przedstawiania realnych propozycji ugodowych. Są to ugody, które klienci rzeczywiście mogą rozważyć. Należą do nich bank ING, BNP Paribas,  Pekao czy Svenska Handelsbanken. Z kolei propozycje ugodowe banków posiadających spory koszyk umów „frankowych” są z reguły niekorzystne i nie prowadzą do polubownego zakończenia sprawy.\\\"

Czytaj więcej na Prawo.pl: bit.ly/3RELO13

22 kwietnia 2023

Warto wnioskować o wstrzymanie spłaty rat kredytu frankowego, ale to nadal loteria

"Jednakże w praktyce sądów różnie to wygląda, termin wyżej wskazany nie jest bowiem dla sądu bezwzględnie wiążącym. W jednych sprawach rozpoznanie wniosku trwa 2 tygodnie od chwili jego złożenia, w innych nawet do 6 miesięcy – mówi Beata Strzyżowska, radca prawny (Kancelaria Radcy Prawnego Beata Strzyżowska)."

"- Decyzja tak naprawdę leży po stronie kredytobiorcy. Jeżeli spłacił on wysokość otrzymanego od banku kapitału, to w mojej ocenie może zaprzestać dokonywania dalszych spłat. Wskazuję przy tym, że w przypadku braku postanowienia sądu o udzieleniu zabezpieczenia, zaprzestanie spłacania rat grozi wpisem do BIK-u, czy bankowego rejestru informacji o zadłużeniu, wypowiedzeniem umowy kredytu przez bank a nawet tzw. windykacją miękką, czyli kolokwialnie mówiąc nękaniem ze strony banku – wyjaśnia Beata Strzyżowska."

Czytaj więcej na Prawo.pl: bit.ly/3AdenbG19 kwietnia 2023

Frankowiczu, od teraz kieruj pozew do „swojego” sądu

- Szczególnie dotkliwe okazać się to może dla mieszkańców z okręgu apelacji wrocławskiej, którzy będą zmuszeni kierować sprawy do Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Nadal zdarza się bowiem, iż niektórzy sędziowie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu nie stosują prawa konsumenckiego i nie uwzględniają roszczeń osób poszkodowanych przez toksyczne kredytu powiązane z walutą. Pomimo jednolitego orzecznictwa sądów powszechnych, Sądu Najwyższego oraz TSUE, a także przepisów prawa, które jasno wskazują na konieczność ochrony praw konsumentów zdarzają się wyroki w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu, które ten stan prawny ignorują – mówi mec. Strzyżowska

Czytaj więcej na Prawo.pl: bit.ly/46pngwZ

14 kwietnia 2023

Prawomocny wyrok w sprawie frankowej nie zawsze oznacza koniec problemów z bankiem!

"W przypadku, gdy bank odmawia wydania listu mazalnego, kredytobiorcy mogą napotkać problemy przy próbach wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej. - W takiej sytuacji można w pierwszej kolejności złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki na podstawie załączonego do wniosku odpisu wyroku ustalającego nieważność umowy kredytowej wraz ze stwierdzeniem prawomocności – mówi Beata Strzyżowska."
 
"Praktyka sądów dotycząca wykreślenia hipotek na podstawie wyroków, w przypadku braku listu mazalnego, jest różna. Zdarza się, że sądy odmawiają wykreślenia hipoteki pomimo otrzymania prawomocnego orzeczenia, wskazując przy tym jako podstawę odmowy art. 3 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
 
- Takie działanie należy uznać za nieprawidłowe, albowiem domniemanie zgodności wpisu, o którym mowa w tym przepisie, może zostać wzruszone w innej sprawie cywilnej, którą nie musi być sprawa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Takie stanowisko wynika jednoznacznie z uchwały Sądu Najwyższego, wydanej 8 września 2021 r. w sprawie prowadzonej pod sygn. akt: III CZP 28/21. Nie powinno zatem budzić żadnych wątpliwości, że takim orzeczeniem sądu cywilnego, pozwalającym na wzruszenie domniemania zgodności wpisu – i co za tym idzie, jego wykreślenie – jest m.in. prawomocny wyrok ustalający nieważność umowy kredytu "frankowego" – podkreśla Beata Strzyżowska."

Więcej tutaj - bit.ly/wykresleniehipoteki
31 marca 2023

Poznański sąd pyta TSUE o ochronę roszczeń klientów Getin Banku

„Jeśli Trybunał stwierdzi niezgodność decyzji BFG z prawem UE, otworzy to drogę wszystkim poszkodowanym do dochodzenia odszkodowania od decydenta, czyli BFG. Mocno wierzę, że TSUE stanie w obronie konsumenta w myśl rzymskiej zasady dura lex sed lex. Czynniki ekonomiczne nie mogą doprowadzać do sytuacji, gdy nie szanuje się prawa, w tym prawa konsumenta do sądu – podkreśla Beata Strzyżowska.”

Więcej tutaj - bit.ly/tsuepytania

17 marca 2023

Restrukturyzacja Getin Banku. Kolejny sąd prosi o pomoc TSUE

„Dlaczego pytania są ważne? Gdyby TSUE odpowiedział, że decyzja BFG nie powinna naruszać unijnej Dyrektywy 93/13, to, jak wskazuje mec. Beata Strzyżowska, otworzyłby drogę do walki o odszkodowanie za skutki decyzji niezgodnej z prawem.”

Więcej tutaj - bit.ly/restrukturyzacjagetin

17 marca 2023

TSUE zbada restrukturyzację Getin Noble Banku

"– Nie może być tak, że ochrona systemu bankowego będzie wiodła prym nad ochroną konsumentów i prawem do sądu. Orzeczenie TSUE w sprawie może spowodować, iż osoby pokrzywdzone będą mogły dochodzić roszczeń odszkodowawczych od decydenta, czyli BFG – mówi Beata Strzyżowska, radca prawny reprezentujący frankowiczów w sprawie przed Sądem Okręgowym w Poznaniu."

Więcej tutaj -bit.ly/tsuegetinbank

17 marca 2023

TSUE daje nowe argumenty frankowiczom. Czy to zła wiadomość dla banków? [ANALIZA]

„Co ważniejsze, jak zauważa radca prawny Beata Strzyżowska, TSUE w wyroku z 8 września 2022 r. w uzasadnieniu wskazał wprost, że z akt sprawy przedłożonych Trybunałowi nie wynika, by istniały przepisy prawa polskiego o charakterze dyspozytywnym, mające zastąpić uchylone nieuczciwe warunki umowne.”

Więcej tutaj - bit.ly/analizatsue

16 marca 2023

Sąd przyznaje 100 proc. obligatariuszowi GetBacku

„Sąd zasądza 100 proc., ponieważ z tych 25 proc. objętych układem klient nie odzyskał nic. W związku z tym trudno mówić, że jest pokrzywdzony tylko w 75 proc. – mówi Beata Strzyżowska.”

Więcej tutaj -

bit.ly/pbgetback

2 marca 2023

Niełatwo frankowiczowi usunąć z Biura Informacji Kredytowej kłopotliwy wpis

- Nie istnieją szczegółowe regulacje dotyczące odpowiedzialności banków za takie działanie. Takie zachowanie banku może zostać jednak uznane za naruszające dobra osobiste kredytobiorcy, któremu w związku z tym przysługują określone w kodeksie cywilnym roszczenia, w tym o zapłatę zadośćuczynienia. Ponadto, taki wpis do BIK jest dokonany bez podstawy prawnej i bez zgody kredytobiorcy, w związku z czym możliwe jest wniesienie skargi na przetwarzanie danych osobowych bez podstawy prawnej do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - tłumaczy Beata Strzyżowska.

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/biznes/czyszczenie-bik-przez-frankowicza,519756.html

2 lutego 2023

Jest życie po kredycie. Dla niektórych oddłużenie jest w 100 procentach pewne. Czy zaboli?

Tysiące polskich dłużników cierpią, nie wiedząc, że mogą skorzystać z upadłości konsumenckiej. Coraz więcej jednak skorzysta, idzie fala bankructw. Z mecenas Beatą Strzyżowską, właścicielką i szefową poznańskiej kancelarii radcy prawnego, rozmawia Piotr Głuchowski.

Piotr Głuchowski: Kim jest polski bankrut?

Mec. Beata Strzyżowska: Przychodzą do nas – w sprawie upadłości - osoby w różnym wieku i o różnym statusie materialnym. Najwięcej jest ludzi starszych, którym po podwyżkach cen podstawowych artykułów i mediów nie starcza na życie, leki i opłaty. Wzięli jeden niewielki kredyt z dużymi odsetkami, potem drugi – i w rok, albo dwa lata zrobił się z tego problem. Musieli wziąć kolejny kredyt, teraz już duży, by spłacić te pierwsze i tak dalej. Mają od dziesięciu do kilkuset tysięcy złotych zadłużenia, czasem w pięciu, sześciu miejscach… bywa, że i więcej. Tymczasem dorosłe dzieci albo nie chcą udzielić pomocy finansowej, albo te osoby krępują się o nią poprosić, wstydzą się swej sytuacji.

Cała rozmowa -

bit.ly/rozmowawyborcza

4 lutego 2023

Kłopoty frankowiczów z odsetkami - niekorzystne interpretacje pozbawiają ich pieniędzy

"- Odsetki ustawowe za opóźnienie powinny być zasądzane od dnia, w którym upływa termin na spełnienie przez bank świadczenia, tj. zwrotu określonej przez kredytobiorcę kwoty pieniężnej wskazanej w wezwaniu do zapłaty, zawezwaniu do próby ugodowej lub pozwie. Jednakże niewłaściwa interpretacja uchwały Sądu Najwyższego z 7 maja 2021 r. (sygn. akt III CZP 6/21) stanowiącej zasadę prawną doprowadziła do zmiany w kwestii orzekania przez sądy powszechne o dacie początkowej naliczania odsetek. Sądy bowiem rozpoczęły naliczanie odsetek od dnia złożenia przez kredytobiorcę oświadczenia o zapoznaniu się ze skutkami nieważności umowy i ich akceptacji, a niekiedy nawet od dnia publikacji prawomocnego w sprawie – mówi radca prawny Beata Strzyżowska."

Czytaj więcej na Prawo.pl: bit.ly/3LCQuQZ

31 stycznia 2023

Monity z Velo Banku nie są groźne dla klientów Getin Banku

„Wezwania do zapłaty kierowane przez Velo Bank S.A. bez załączonego umocowania nie mają podstawy prawnej, bowiem, jak już zostało wskazane wyżej, Velo Bank S.A., nie przejął roszczeń windykacyjnych Getin Noble Banku S.A. związanych z tzw. kredytami „frankowymi” – tłumaczy Beata Strzyżowska i nie rekomenduje reagować na nie pozytywnie.

Wysyłanie monitów przez Velo Bank może budzić wątpliwości innego rodzaju. Na marginesie pragnę wskazać, że jeśli o należności upomina się jednak nie Getin Noble Bank lub umocowana przez niego firma windykacyjna, lecz Velo Bank S.A. to sytuacja taka prowadzić może do wniosku, że być może jednak następcą prawnym Getin Noble Banku jest właśnie Velo Bank S.A., choćby Bankowy Fundusz Gwarancyjny twierdził inaczej – mówi Beata Strzyżowska.”

Więcej na -

bit.ly/kredytygetinbank

18 stycznia 2023

ZGŁOSZENIE DO UOKIK WS PRAKTYK NARUSZAJĄCYCH ZBIOROWE INTERESY KONSUMENTÓW PRZEZ GETIN NOBLE BANK

"Z kolei radca prawny Beata Strzyżowska, prowadząca własną kancelarię, przyznaje, że ofiarami misselingu najczęściej padają osoby starsze. Ale przecież każdy konsument w świetle prawa jest tak samo chroniony.

- Ludzie młodzi i wykształceni wcale nie byli całkiem odporni na stworzoną machinę kłamstwa, w której naczelnym hasłem było, że obligacje Getin Noble Banku to "produkt bezpieczny jak lokata". Rozliczać trzeba przedsiębiorców, którzy wprowadzali w błąd, a nie konsumentów, którzy dali się w błąd wprowadzić - konkluduje Strzyżowska."

https://www.money.pl/pieniadze/spor-o-miliony-klienci-getin-noble-bank-zadaja-zwrotu-pieniedzy-i-kieruja-sprawe-do-uokik-6854141604592192a.html?fbclid=IwAR0Lw1zuyu2pbAB07e_nnLJjj2_Qj1bLV06LeC7NG39OoqSY0AKylnM7Gyc

11 stycznia 2023

CORAZ DŁUŻSZE TERMINY ROZPOZNAWANIA SPRAW FRANKOWYCH

"Coraz częściej sędziowie już na początkowym etapie procesu wskazują na dużą liczbę rozpoznawanych przez siebie spraw, a w konsekwencji brak możliwości wyznaczania bliższych terminów rozpraw i szybszego podejmowania czynności w sprawach – mówi radca prawny Beata Strzyżowska."

Czytaj więcej na Prawo.pl:

https://www.prawo.pl/biznes/kredyty-frankowe-coraz-dluzsze-terminy-w-sadach,519163.html

9 stycznia 2023

Frankowicze wygrywają z bankami sprawy o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

„Nie istnieją w polskim porządku prawnym przepisy, które stanowiłyby podstawę do domagania się przez banki wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. - Z przepisów art. 405 KC w związku z art. 410 KC, na które powołują się banki, wynika wyłącznie obowiązek wzajemnego zwrotu przez strony nienależnego świadczenia rzeczywiście zrealizowanego na podstawie nieważnej umowy (i to w zakresie wierzytelności nieprzedawnionych). Zatem w przypadku upadku umowy kredytu jako świadczenie nienależnie przekazane przez bank na rzecz klienta należy traktować jedynie faktycznie udostępniony kapitał" - podkreśla Beata Strzyżowska

 

WIĘCEJ TUTAJ - prawo.pl

14 grudnia 2022

Pozwy dotyczące WIBOR-u nie powinny zaszkodzić kredytobiorcom

„W swojej kancelarii, w zaledwie tydzień od dnia ukazania się postanowienia dostałam kilkadziesiąt wiadomości e-mail z prośbą o analizę możliwości zakwestionowania skuteczności umów kredytów złotowych. Zapytania te dotyczą umów zawartych w różnych okresach oraz wielu banków, w tym w szczególności możliwości kierowania roszczeń względem Velo Bank S.A. - podaje radca prawny Beata Strzyżowska.”

„Jak wskazuje Mikołaj Baczyński, radca prawny z Kancelarii Radcy Prawnego Beata Strzyżowska, inaczej niż w sprawach frankowych, każda z zawartych umów złotowych zawiera odmienne zapisy klauzuli dotyczącej oprocentowania co powoduje, iż argumentacja składająca się na usuniecie z umowy wskaźnika WIBOR wymaga od pełnomocnika kredytobiorcy większego rozeznania prawnego jak i staranności w zakresie konstrukcji roszczenia.”
 
WIĘCEJ TUTAJ - 
prawo.pl
25 listopada 2022

Getin Bank: Sądy różnie podchodzą do wstrzymania spłaty rat kredytobiorców

"Przepis art. 135 ust. 1 ustawy o BFG jest sprzeczny z postanowieniami Dyrektywy 2014/59/UE, które zostały nieprawidłowo zaimplementowane przez polskiego ustawodawcę do ustawy o BFG. Wspomniana Dyrektywa stanowi jedynie, że podmiot w restrukturyzacji ma prawo do ograniczenia możliwości egzekucji zabezpieczeń, lecz nie ma prawa do umarzania dotychczasowych postępowań. - Podobnie dyrektywa nie zezwala na całkowity zakaz wszczynania nowych postępowań o zabezpieczenie roszczeń. Dyrektywa przewiduje jedynie ograniczenie na etapie wykonania udzielonego już zabezpieczenia, a nie sam zakaz uzyskania takiego zabezpieczenia – podkreśla Beata Strzyżowska."

WIĘCEJ TUTAJ -
prawo.pl

14 listopada 2022

Frankowicze w Getin Noble Bank składają skargi do WSA - czas na to do piątku

"Jak tłumaczy radca prawny Beata Strzyżowska, skargę może złożyć każda osoba, której interes został naruszony poprzez wydaną decyzję BFG, w szczególności osoby, które z uwagi na nieważność umowy kredytu powiązanego z walutą posiadają w stosunku do Getin Noble Bank roszczenie o zwrot świadczenia nienależnego, obligatariusze Getin Noble Bank lub inni obligatariusze, który za pośrednictwem tego banku nabyli papiery wartościowe."

Czytaj więcej na Prawo.pl: bit.ly/3EPhfOe

5 października 2022

WIRD zamiast WIBOR-u. Dla klientów to może być zmiana na lepsze

\"- Pod tym względem wskaźnik WIRD posiada zbliżone walory ekonomiczne do likwidowanego wskaźnika WIBOR, w założeniu ma on bowiem uwzględniać koszt pozyskania przez banki finansowania na rynku hurtowym, obejmującym oprócz banków również instytucje finansowe oraz duże przedsiębiorstwa - wskazuje radca prawny Beata Strzyżowska.\"

Czytaj więcej na Prawo.pl: bit.ly/465ksoZ

6 września 2022

Zadłużeni w Getin Noble Banku powinni zabezpieczyć powództwa

„Taka konstrukcja umożliwia przeprowadzenie procedury resolution przez podmioty, które samoistnie nie posiadałyby środków na przejęcie. W konsekwencji więc restrukturyzacja w formule przejęcia wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań podmiotu w restrukturyzacji staje się bardzo realna i niebezpiecznie bliska. W takiej sytuacji zagrożeniem jest możliwość pozostawienia w portfelu takiego banku „toksycznych” produktów, w tym właśnie kredytów powiązanych z walutą obcą – tłumaczy Beata Strzyżowska.”

WIĘCEJ TUTAJ - www.prawo.pl

11 sierpnia 2022

PRAWO.PL / KONIEC WIBORU, ALE NIE WIADOMO, CZY KREDYTOBIORCY DUŻO ZYSKAJĄ

"Oznacza to, że od początku jego istnienia wysokość wskaźnika WIBOR opierała się na nieweryfikowalnej fikcji, banki bowiem zamiast dokonywać realnych transakcji, jedynie deklarowały „po ile byłyby w stanie pożyczyć sobie pieniądze”, lecz nigdy nie czyniły tego faktycznie – podkreśla mec. Mikołaj Baczyński radca prawny"

 

WIĘCEJ TUTAJ - www.prawo.pl

18 lipca 2022

RZECZPOSPOLITA / II MIEJSCE KANCELARII W RANKINGU RZECZPOSPOLITEJ

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż w tym roku nasza Kancelaria utrzymała pozycję lidera w Rankingu Kancelarii Prawniczych 2022 organizowanym przez Rzeczpospolitą uzyskując II miejsce w kategorii „Najlepsze strony internetowe kancelarii prawniczych”! Niezmiernie nam miło, że jury doceniło naszą stronę internetową oraz pracę włożoną w jej tworzenie.
 
21 czerwca 2022

PRAWO.PL / FRANKOWICZE MOGĄ SKORZYSTAĆ Z ZABEZPIECZEŃ ROSZCZEŃ PODOBNYCH DO WAKACJI KREDYTOWYCH

„Czasem zabezpieczenie może okazać się najlepszym sposobem na uchronienie się przed utratą pieniędzy. - W przypadku procesów przeciwko bankom zagrożonym upadłością, a jest już kilka takich na polskim rynku, wniosek o wstrzymanie płatności rat w przypadku umów ze spłaconym kapitałem powinien obowiązkowo zostać zawarty w pozwie – szanse bowiem na odzyskanie nadpłaconych ponad kapitał świadczeń są znikome. W tych sytuacjach nasz największy wierzyciel staje się naszym najgorszym dłużnikiem – podkreśla mec. Strzyżowska.”

WIĘCEJ TUTAJ - www.prawo.pl

7 czerwca 2022

WYBORCZA.PL POZNAŃ / WIELKIE ZATRUCIE JEZIORA KIERSKIEGO

"W imieniu klubu żeglarskiego mec. Strzyżowska powiadomiła prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa. (...) Mec. Strzyżowska podkreśla, że mieszkańcy nie znali prawdziwych przyczyn zatrucia jeziora, a były nimi: zrzut nieoczyszczonych ścieków z oczyszczalni spółki TP-KOM oraz brak konserwacji Kanału Przybrodzkiego przez RZGW w Poznaniu."

 

WIĘCEJ TUTAJ - www.poznan.wyborcza.pl

2 czerwca 2022

GŁOS WIELKOPOLSKI / ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE ZANIECZYSZCZENIA JEZIORA KIERSKIEGO

"Z przykrością informujemy, że w związku z katastrofalnym stanem wód Jeziora Kierskiego, Kancelaria zmuszona została do złożenia w dniu 27 maja 2022 r. do prokuratury zawiadomienia o podejrzenia popełnieniu przestępstwa z art. 182 w zw. z art. 183 kk, polegającego na niewłaściwym unieszkodliwianiu ścieków skutkującym zanieczyszczeniem środowiska w znacznych rozmiarach. W marcu 2022 r. w Kanale Przybrodzkim oraz Samicy Pamiątkowskiej zaobserwowano bowiem gromadzenie się czarnej toksycznej brei o nieprzyjemnym zapachu i uchodzenie zanieczyszczeń wprost do Jeziora Kierskiego. Dla ratowania jeziora niewystarczające okazało się ustawienie prowizorycznej zapory w postaci balotów słomy - informuje radczyni Beata Strzyżowska."

WIĘCEJ TUTAJ - www.gloswielkopolski.pl

2 czerwca 2022

WYBORCZA.BIZ / AFERA GETBACK. POSZKODOWANI OBLIGATARIUSZE IDĄ PO SPRAWIEDLIWOŚĆ DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ

„555 OSÓB ZŁOŻYŁO SKARGĘ DO KE NA PAŃSTWO POLSKIE. Chodzi o rażące naruszenia unijnego prawa, których przy emisji i sprzedaży obligacji spółki BetBack dopuściły się państwowe instytucje: Komisja Nadzoru Finansowego i Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz Idea Bank. Wszystkich poszkodowanych w tej aferze jest 9,5 tysiąca. Stracili 2,5 mld zł.”

WIĘCEJ TUTAJ - www.wyborcza.biz

4 marca 2022

PRAWO.PL / POSZKODOWANI PRZEZ GETBACK WNIEŚLI SKARGĘ DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ

„Skargę złożyła 23 lutego br. Kancelaria Radcy Prawnego Beata Strzyżowska w imieniu 555 osób, które poniosły szkodę w związku z nabyciem obligacji wyemitowanych przez spółkę GetBack S.A., a które to osoby udzieliły kancelarii pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu przed Komisją Europejską.”

WIĘCEJ TUTAJ - www.prawo.pl

1 marca 2022

PRAWO.PL / ZŁA SYTUACJA GETINU NIEPOKOI FRANKOWICZÓW - CZY ZABEZPIECZENIE TO KONIECZNOŚĆ?

"Jak uważa radca prawny Beata Strzyżowska, wysoce prawdopodobne jest, że Getin w najbliższym czasie znajdzie się w stanie upadłości i zaprzestanie kontynuacji działalności. W takim przypadku kredytobiorcy będący stronami procesów sądowych, w których jako przeciwnik występuje Getin Noble Bank S.A., nie będą w stanie odzyskać wpłaconych nienależnie na jego rzecz (z tytułu nieważnej umowy kredytu) środków pieniężnych."

WIĘCEJ TUTAJ - www.prawo.pl

18 lutego 2022

SUBIEKTYWNIEOFINANSACH.PL / SKARGA DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE GETBACK

"Afera GetBack: prawniczka wywalczyła dla klienta nie tylko korzystny wyrok, ale też zwrot pieniędzy. Teraz chce pomóc tysiącom poszkodowanych. Jaki ma patent?"

WIĘCEJ TUTAJ - www.subiektywnieofinansach.pl

28 stycznia 2022

PRAWO.PL / POSZKODOWANI W AFERZE GETBACK ZŁOŻĄ SKARGĘ DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ

„Decyzja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o przymusowej restrukturyzacji Idea Bank zablokowała możliwość odzyskania pieniędzy przez poszkodowanych. Sytuację obligatariuszy może jednak poprawić Komisja Europejska, jeśli uzna, że decyzja ta została wydana wbrew unijnym przepisom. Przygotowywana jest skarga w tej sprawie.”
 
27 stycznia 2022

PRAWO.PL / UGODY FRANKOWICZÓW Z BANKIEM MOŻLIWE, ALE NIE ZAWSZE KORZYSTNE

Drodzy Państwo, nie podpisujmy ugody z bankiem pochopnie, a przynajmniej skonsultujmy ją z prawnikiem!

"W ocenie mec. Strzyżowskiej, w efekcie tego to bank dyktuje warunki ugody, które są już z góry założone, a konsument nie ma możliwości ich faktycznej negocjacji, poza mało istotnymi jej elementami. Zatem tak naprawdę bank ponownie narzuca konsumentowi rozwiązanie i podaje „gotowy” dokument do podpisu, podobnie jak to było w momencie zawierania umowy kredytowej, z tą różnicą, że bank stwarza obecnie atmosferę pozornej równości stron w negocjacjach."

25 października 2021

Niepewne pożyczki w euro - SARON skomplikuje sytuację niektórych kredytobiorców

Zmiana wskaźnika na SARON dotyczyć będzie jedynie stopy referencyjnej LIBOR CHF. Nie będzie ona miała zastosowania do wskaźników LIBOR EUR (EURIBOR), LIBOR JPY, czy LIBOR GBP, które to z końcem roku 2021 również przestaną być publikowane. - Można przypuszczać, że w zakresie umów kredytowych, których oprocentowanie zależne jest od stopy LIBOR EUR, banki będą próbowały wprowadzać inny wskaźnik służący ustalaniu oprocentowania kredytu, by zapewnić dalsze trwanie umowy – mówi radca prawny Beata Strzyżowska

Czytaj więcej na Prawo.pl: bit.ly/46t8eqd

25 października 2021

PRAWO.PL / POLISOLOKATY - PIERWSZE UGODY KORZYSTNE DLA KLIENTÓW

„Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby takie warunki ugody jak w tej sprawie (tj. dotyczącej polisolokaty), stały się warunkami modelowymi również w sprawach frankowych. Zwłaszcza, że zarówno powództwa w sprawach roszczeń dochodzonych z polisolokat, jak też z umów kredytu powiązanego z walutą, mają swoją podstawę w przepisach nieważnościowych. Skala naruszeń jest więc bardzo podobna -napisała mec. Strzyżowska.”

WIĘCEJ TUTAJ - www.prawo.pl

22 października 2021

PRAWO.PL / SĘDZIA Z REKOMENDACJI KRS - PRZED NIEWAŻNOŚCIĄ WYROKU MOŻNA SIĘ JESZCZE BRONIĆ

Mamy obecnie powrót do mitów greckich i jesteśmy na etapie gigantomachii. Przypomnę jednak, że wszyscy giganci zostali zabici przez bogów i Heraklesa, a część z nich przygnieciona przez swych pogromców górami, głazami i wulkanami!

"Artykuł 49 k.p.c. nie stanowi podstawy do wyłączenia sędziego rekomendowanego przez nową KRS – ocenia Beata Strzyżowska, radca prawny, która reprezentuje frankowiczów. – Jeśli mamy wątpliwości, co do prawidłowego obsadzenia urzędu, to znaczy, że nie mamy do czynienia z sędzią, a to jego dotyczy artykuł – mówi Beata Strzyżowska."

"Beata Strzyżowska uważa jednak, że gdy dojdzie do stwierdzenia nieważności z powodu nieprawidłowego składu, to wówczas właśnie pozostanie pójście po odszkodowanie od Skarbu Państwa."

WIĘCEJ TUTAJ - www.prawo.pl

4 października 2021

PRAWO.PL / SĄDY BARDZO WOLNO ROZPATRUJĄ SPORY FRANKOWE

„W sprawach moich klientów regularnie składam do sądów pisma monitujące – takie jak wnioski o przyspieszenie rozpoznania sprawy czy wnioski o wyznaczenie terminu rozprawy. W każdym tygodniu z kancelarii wychodzi do sądów co najmniej kilka takich pism. Jeśli mimo to sąd pozostaje bezczynny, korzystamy z dalej idących instrumentów przewidzianych w ustawie z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłok”

WIĘCEJ TUTAJ - www.prawo.pl

7 lipca 2021

RZECZPOSPOLITA / TSUE: NIEOSTROŻNY FRANKOWICZ TEŻ MA OCHRONĘ

"To niedobra wiadomość dla banków, które twierdziły, że jeśli konsument podpisał umowę, to musiał się z nią zapoznać, tymczasem konsument ma prawo do nieuwagi, to bank winien go odpowiednio pouczyć."

WIĘCEJ TUTAJ - www.rp.pl

14 czerwca 2021

PRAWO.PL / TSUE UCZY POLSKIE SĄDY, JAK ORZEKAĆ W SPRAWACH FRANKOWYCH

Moi "klienci często jedynie pobieżnie czytali umowę, gdyż i tak jej treść była dla nich zupełnie niezrozumiała."

WIĘCEJ TUTAJ - www.prawo.pl

14 czerwca 2021

GŁOS WIELKOPOLSKI / FRANKOWICZE IDĄ DO SĄDU. BANKI WCIĄŻ NIE MAJĄ DLA NICH PROPOZYCJI.

Drodzy Państwo, wszyscy spodziewali się, że brak opinii pełnego składu Izby Cywilnej Sądu najwyższego zahamuje, przynajmniej na pewien czas występowanie na drogę sądową przez frankowiczów. Stało się odwrotnie. Myślę, że dyskusja o tych kredytach sprawiła, że wzrosła świadomość klientów banków.

WIĘCEJ TUTAJ - www.gloswielkopolski.pl

11 czerwca 2021

SUBIEKTYWNIEOFINANSACH.PL / PRECEDENSOWY WYROK W SPRAWIE SPRZEDAŻY OBLIGACJI GETBACK

"Jestem niezmiernie wdzięczna za pokłady ogromnego zaufania, którym mnie obdarzono. Ta wygrana to przede wszystkim sukces relacji klient – prawnik. Łzy wzruszenia polały się gęsto po obu stronach."
 
27 maja 2021

TVN24 / ZAINWESTOWAŁ W OBLIGACJE GETBACK, ODZYSKAŁ BLISKO MILION ZŁOTYCH

"Klient nie bał się podejmować decyzji trudnych, między innymi wymagających dalszych nakładów finansowych"
 
26 maja 2021

PRAWO.PL / KLIENT IDEA BANKU ODZYSKAŁ BLISKO MILION ZŁOTYCH ZA OBLIGACJE GETBACK

„Procesy związane z dochodzeniem roszczeń związanych z obligacji GetBack wymagają od poszkodowanych wyjątkowej determinacji i uporu oraz cierpliwości. Organy państwa polskiego dwukrotnie już w tej aferze zawiodły i tylko klient zdecydowany zawalczyć ma szanse osiągnąć sukces."

WIĘCEJ TUTAJ - www.prawo.pl

25 maja 2021

DZIEŃ DOBRY TVN / NIE MA UCHWAŁY, WIĘC CHODŹMY DO SĄDU TERAZ!

Drodzy Państwo, w Dzień Dobry TVN postaram się skomentować dzisiejsze wydarzenia, począwszy od zamachów bombowych przez spektakularną rezygnację Prezesa Zarządu wiodącego banku w Polsce po orzeczenie Sądu Najwyższego, na które tak przecież wszyscy czekaliśmy. Tymczasem góra urodziła mysz.

Mam na to pomysł!

WIĘCEJ TUTAJ - www.dziendobry.tvn.pl

12 maja 2021

TOK FM / 28 GNIEWNYCH LUDZI, KTÓRZY ROZSTRZYGNĄ NAJISTOTNIEJSZE KWESTIE

Orzeczenie Sądu Najwyższego ws. kredytów frankowych - jakie będzie miało znaczenie dla procesów sądowych?

WIĘCEJ TUTAJ - www.audycje.tokfm.pl

11 maja 2021

„TAK JEST” TVN24 / WYROK TSUE

W związku z zapadłym dziś rano wyrokiem TSUE zapraszam do oglądania mojej rozmowy na żywo w programie red. Andrzeja Morozowskiego TAK JEST w TVN24 o godz. 18.15, podczas której wyjaśnię skutki tego wyroku dla osób poszkodowanych przez banki i odpowiem na pytanie, czy warto samodzielnie zadbać o swoją sprawę.

WIĘCEJ TUTAJ - www.tvn24.pl

29 kwietnia 2021

TOK FM / CO OZNACZA WYROK TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ DLA FRANKOWICZÓW?

Do boju Frankowicze, do boju! Skoro sąd krajowy ma rozstrzygnąć o losach Waszych umów, dajcie mu tak możliwość!

Zachęcam do odsłuchania podcastu.

29 kwietnia 2021

PRAWO.PL / SĄDY ZOSTANĄ ZALANE POZWAMI FRANKOWYMI, ALE ICH ROZSTRZYGNIĘCIE BĘDZIE PROSTSZE

Moim zdaniem uchwała pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego - jeśli zapadnie - nie zablokuje sądów, przeciwnie powinna przyspieszyć wydawanie dobrych wyroków. Jak zawsze, jest to tylko kwestia dobrej organizacji pracy. 

WIĘCEJ TUTAJ - www.prawo.pl

25 marca 2021

PRAWO.PL / WADLIWE KREDYTY „FRANKOWE” - CZY MOŻEMY DOCHODZIĆ ODSZKODOWANIA?

Czy kredytobiorca "frankowy", który poniósł straty z powodu wadliwego produktu finansowego, może domagać się od banku odszkodowania i zadośćuczynienia? Moim zdaniem: TAK! Jednak wiele będzie zależeć od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy, od okoliczności jego sprawy.

18 marca 2021

GŁOS WIELKOPOLSKI / KONIEC LIBOR CZY KONIEC CHF?

Z dniem 31 grudnia 2021 r. ulegnie likwidacji wskaźnik LIBOR zaszyty w naszych umowach powiązanych z CHF. Co to oznacza dla posiadaczy kredytów „frankowych” wyjaśniam w dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego.

WIĘCEJ TUTAJ - www.gloswielkopolski.pl

16 marca 2021

TOK FM / SĄD NAJWYŻSZY I TEORIA DWÓCH KONDYKCJI

Zachęcamy do wysłuchania audycji Raport Gospodarczy w Radio TOK FM, w której wyjaśniam wydaną we wtorek 16 lutego 2021 r. uchwałę Sądu Najwyższego w sprawie konieczności stosowania do nieważnych umów „frankowych” teorii dwóch kondykcji (sygn. akt III CZP 11/20).

WIĘCEJ TUTAJ - www.audycje.tokfm.pl

19 lutego 2021

GŁOS WIELKOPOLSKI / PRZEŁOMOWE ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE FRANKOWICZÓW

W dzisiejszym Głosie Wielkopolskim tematem dnia jest Sąd Najwyższy i jego decyzja co dalej z kredytami frankowymi. Czy będzie przełom?

Zapraszam Państwa do lektury i serdecznie pozdrawiam!

WIĘCEJ TUTAJ - www.gloswielkopolski.pl

16 lutego 2021

BANKIER.PL / AWARIA W DOMU MAKLERSKIM – CO ROBIĆ?

Awarie w domach maklerskich niestety zdarzają się coraz częściej. Brak dostępu do rachunku maklerskiego to chwile grozy dla jego posiadacza.

O tym co robić w przypadku zakłóceń tłumaczę na Bankier.pl.

WIĘCEJ TUTAJ - www.bankier.pl

8 lutego 2021

POLSKIE RADIO / FRANKOWICZE CORAZ CZĘŚCIEJ WYGRYWAJĄ W SĄDACH. UGODY SZANSĄ NA SZERSZY KOMPROMIS?

Zachęcamy do wysłuchania audycji Sygnały Dnia w Programie 1. Polskiego Radia, w której będę mówić o głośno lansowanej ostatnio przez sektor bankowy propozycji zawierania ugód z posiadaczami kredytów powiązanych z walutą. Czy systemowe rozwiązanie jest możliwe i korzystne dla obu stron?

WIĘCEJ TUTAJ - www.polskieradio.pl

3 lutego 2021

GŁOS WIELKOPOLSKI / UGODY Z BANKAMI - POMYSŁ EGZOTYCZNY CZY GRA NA ZWŁOKĘ?

Wiele się dziś słyszy o „kampanii ugodowej” banków. Jeden z wiodących banków chwali się nawet pierwszą w Polsce zawartą ugodą (jest to o tyle interesujące, że sama doprowadziłam już znacznie wcześniej do zawarcia dwóch ugód z dwoma różnymi bankami dla moich Klientów „frankowych”).
 
Moje zdanie na temat tej aktualnej medialnej „kaczki” jest wyrobione, pisze o tym w dzisiejszym wydaniu Głos Wielkopolski.
 
3 lutego 2021

PRAWO.PL / BOGATY CZŁOWIEK TO JUŻ NIE KONSUMENT? RPO PRZYSTĘPUJE DO SPRAWY!

W poniedziałek 14 grudnia 2020 r. przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku odbędzie się ważna rozprawa dotycząca uznania statusu konsumenta dla osoby podejmującej działalność inwestycyjną na rynku finansowym. Według Sądu Najwyższego nasz klient miał zbyt bogate doświadczenie inwestycyjne, aby uznać go za konsumenta. Z tym poglądem nie zgadza się Rzecznik Praw Obywatelskich, który przystąpił do sprawy!

WIĘCEJ TUTAJ - www.prawo.pl

11 grudnia 2020

POLSKIE RADIO / PO PIERWSZE EKONOMIA

Zachęcamy do wysłuchania audycji Po pierwsze ekonomia w Programie 1. Polskiego Radia, w której mowa jest o tym co się wydarzyło przez ostatni rok w sytuacji osób poszkodowanych przez banki, o tym ile z nich poszło do sądu oraz jakie oni mają szanse w sądzie.

WIĘCEJ TUTAJ - www.polskieradio.pl

3 grudnia 2020

PRAWO.PL / KTO ROZWIĄŻE PROBLEMY FRANKOWICZÓW - UNIA, SĄD NAJWYŻSZY CZY PAŃSTWO

Komisja Europejska pyta Polskę, czy przestrzega praw konsumentów, zwłaszcza frankowiczów. Jej wątpliwości budzą m.in. rozbieżności w orzecznictwie. Jeśli Unia uzna, że są łamane prawa kredytobiorców, może wytoczyć postępowanie. O rozbieżności w orzecznictwie pyta też sądy powszechne I prezes Sądu Najwyższego, która planuje skierować pytania do poszerzonego składu. Kto pierwszy pomoże frankowiczom - Unia czy SN? Zdaniem prawników - powinien SN.

WIĘCEJ TUTAJ - www.prawo.pl

19 listopada 2020

TOK FM / SĄDY W PANDEMII SĄ ZALEWANE SPRAWAMI FRANKOWICZÓW

Zachęcamy do odsłuchania podcastu, w którym poruszony został temat aktualnej sytuacji osób poszkodowanych przez banki oraz panującej obecnie sytuacji w wymiarze sprawiedliwości. 

WIĘCEJ TUTAJ - www.audycje/tokfm.pl

19 listopada 2020

GAZETA PRAWNA / SN rozpoznał skargę kasacyjną dotyczącą kredytu denominowanego

SN rozpoznał skargę kasacyjną w sprawie kredytu denominowanego we frankach, udzielonego przez Deutsche Bank S.A. i uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 13 marca 2019 roku. Sprawa trafia ponownie do apelacji.

WIĘCEJ TUTAJ - www.gazetaprawna.pl

15 października 2020

GŁOS WIELKOPOLSKI / ROK PO TSUE

Wypowiedź radcy prawnego Beaty Strzyżowskiej o konsekwencjach TSUE dla Głosu Wielkopolskiego jako podsumowanie ostatniego roku życia Frankowiczów: "Merytorycznie nie zmieniło się nic, za to intelektualnie jesteśmy zupełnie w innym wymiarze (sprawiedliwości)..."

WIĘCEJ TUTAJ - www.gloswielkopolski.pl

1 października 2020

RADIO ZET BIZNES / Afera Getback. Pierwszy wyrok sądowy

Jest pierwszy wyrok sądowy w sprawie afery Getback. Zdaniem Sądu Okręgowego w Poznaniu, umowa jaką zawarła poszkodowana kobieta była nieważna. Sąd nadał wyrokowi klauzulę natychmiastowej wykonalności. Poszkodowana ma odzyskać pieniądze.

WIĘCEJ TUTAJ - www.biznes.radiozet.pl

7 marca 2020

PRAWO.PL / Jest pierwszy wyrok w sprawie Getback

Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał pierwszy wyrok w sprawie osoby poszkodowanej przez aferę GetBack, reprezentowanej przez radców prawnych: Beatę Strzyżowską i Małgorzata Antropik z Kancelarii Radcy Prawnego Beata Strzyżowska. Unieważnił transakcję zakupu obligacji i co ważne nadał wyrokowi klauzulę natychmiastowej wykonalności.

WIĘCEJ TUTAJ - www.prawo.pl

6 marca 2020

GŁOS WIELKOPOLSKI / Afera Getback: zapadł pierwszy wyrok!

W Sądzie Okręgowym w Poznaniu zapadł dziś pierwszy w Polsce wyrok w sprawie obligacji GetBacku. Sąd uznał, że zawarta przez jedną z poszkodowanych umowa jest nieważna. Za straty klientki odpowiada zarówno biuro maklerskie sprzedające obligacje, jak i bank którego pracownik je zaoferował. Zwrócą jej wszystko co wpłaciła - 100 tys. zł.

WIĘCEJ TUTAJ - www.gloswielkopolski.pl

6 marca 2020

TVP3 POZNAŃ / Pierwszy wyrok w sprawie Getback

W Sądzie Okręgowym w Poznaniu zapadł pierwszy wyrok w sprawie obligacji GetBack. Zdaniem sądu umowa była nieważna. Reprezentująca poszkodowaną kobietę radca prawny Beata Strzyżowska tłumaczyła mediom, że "zarzuty dotyczyły nieważności z punktu widzenia formalno-prawnego, które towarzyszyły zawieranej transakcji."

WIĘCEJ TUTAJ - www.poznan.tvp.pl

6 marca 2020

TVN24 / Pełnomocnik frankowiczów tłumaczy, co oznacza unieważnienie umowy

- Ten wyrok to wielki sukces - powiedziała w TVN24 pełnomocniczka frankowiczów w wielu sprawach Beata Strzyżowska, komentując wyrok unieważniający umowę kredytu frankowego. - Wreszcie został odczarowany ten mit banku jako Goliata, którego nie da się pokonać. Tak nie jest - dodała.

WIĘCEJ TUTAJ - www.tvn24.pl

4 stycznia 2020

GAZETA PRAWNA / Unieważnienie umowy frankowej

- Temat możliwości dochodzenia przedawnionych roszczeń przez banki z tytułu wypłaconego kredytu uważam za zamknięty – pisze radca prawny, Beata Strzyżowska. I wyjaśnia, co dla kredytobiorcy oznacza unieważnienie tzw. umowy frankowej.

WIĘCEJ TUTAJ - www.gazetaprawna.pl

19 października 2019

TVN24 / Wyrok TSUE może być pożywką dla nieuczciwych osób na rynku

Szanse na wygraną w sądzie są bardzo, bardzo duże po tym, co obserwujemy w linii orzeczniczej naszych sądów powszechnych - powiedziała w TVN24 radca prawny Beata Strzyżowska. Pełnomocniczka frankowiczów przestrzegała jednak, że głośny moment po wyroku TSUE "będzie stanowił pożywkę dla wielu nieuczciwych osób na rynku".

WIĘCEJ TUTAJ - tvn24.pl

4 października 2019

TVN24 Biznes / Beata Strzyżowska o wyroku TSUE

Radca prawny Beata Strzyżowska powiedziała, że wyrok TSUE "w całości podtrzymuje wnioski z opinii, która została wydana w maju, co więcej idzie dalej. Jeżeli sąd krajowy stwierdzi, że umowa jest nieważna, nie może utrzymać jej w mocy, chyba że wyraźnie zażyczy sobie tego konsument".

WIĘCEJ TUTAJ - www.tvn24.pl/biznes

3 października 2019

GAZETA PRAWNA / Wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych

- Wyrok idzie dalej niż opinia rzecznika. Konsument wygrał w Luksemburgu - komentuje z Luksemburga dla gazetaprawna.pl mec. Beata Strzyżowska. Umowy frankowe mogą być unieważniane w sądach.

WIĘCEJ TUTAJ - www.gazetaprawna.pl

3 października 2019

FORSAL.PL / Wyrok TSUE ws. frankowiczów

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że klauzule abuzywne (niedozwolone) muszą zniknąć z umowy. Co to oznacza dla frankowiczów? - W niektórych wzorach umów klauzule abuzywne dotykają "kręgosłupa" umowy. Jeśli zostaną usunięte, jako niedozwolone, wtedy ona upada - mówi radca prawny Beata Strzyżowska.

WIĘCEJ TUTAJ - www.forsal.pl

3 października 2019