Inne instrumenty finansowe

CERTYFIKATY INWESTYCYJNE

 

Kancelaria prowadzi sprawy Klientów w zakresie posiadanych jednostek uczestnictwa (w tym certyfikaty W Investments) w funduszach zarządzanych m. in. przez dawny Trigon TFI czy FinCrea TFI. Kancelaria analizuje przypadek każdego konsumenta odrębnie, zarówno pod kątem pozwania jedynie wypłacalnych podmiotów, jak też szybkiego zakończenia sporu. W zależności od konfiguracji podmiotowej i stanu faktycznego, Kancelaria zakłada możliwość pozwania dystrybutorów pośredniczących w oferowaniu jednostek uczestnictwa w funduszach, depozytariuszy funduszu, jak też samego TFI.

Powództwo przeciwko TFI oraz depozytariuszom znajduje swoje podstawy przede wszystkim w przepisach ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnym oraz ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. Z kolei dystrybutorzy odpowiadają wobec posiadacza jednostek uczestnictwa za wprowadzenie w błąd przy oferowaniu nabycia certyfikatów, co stanowi delikt oraz wypełnia znamiona czynu nieuczciwej konkurencji.

W ramach naszej argumentacji wskazujemy, że TFI wykazywały się brakiem należytej staranności i rzetelnej oceny skuteczności działań podejmowanych w ramach zarządzania portfelami inwestycyjnymi funduszy. Podmioty te nie oceniały prawidłowo ryzyka związanego z zarządzaniem funduszami, co uniemożliwiło odpowiednio wczesne zapobieżenie skutkom zagrażającym interesom uczestników funduszy inwestycyjnych.

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną dla posiadaczy nierelewantnych certyfikatów inwestycyjnych. W ramach świadczonych usług dokonujemy bezpłatnej analizy dokumentów, przygotowujemy i składamy pozew oraz dalsze pisma procesowe, a także reprezentujemy Klientów w postepowaniu sądowym i egzekucyjnym. Świadczmy też bieżące wsparcie i doradztwo w toku procesu. Gruntownie przygotowujemy klienta do rozprawy tak, by mógł on stawić czoła przeciwnikowi z podniesioną głową.

 

POLISOLOKATY

 

W ramach działu finansowego Kancelaria prowadzi sprawy dotyczące tzw. polisolokat, czyli ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. W momencie ich oferowania przez różne instytucje na szeroką skalę, konsumenci nie byli w stanie przewidzieć z czym wiąże się zawarcie takiej umowy.

W rzeczywistości były to bardzo skomplikowane produkty inwestycyjne, zawierające w sobie niezrozumiałe dla konsumenta mechanizmy. Po zerwaniu polisolokaty okazywało się, że konsument musi zapłacić bardzo wysoką opłatę likwidacyjną lub też kapitał wypłaty pozostaje znacznie niższy niż suma składek wpłaconych przez konsumenta. W sprawach tych bardzo często dochodziło też do nieprzestrzegania przez instytucje finansowe obowiązków informacyjnych.

Nasz zespół opracował strategię działania umożliwiającą dochodzenia roszczeń na rzecz posiadaczy polisolokat. W ramach naszej argumentacji wskazujemy, że umowy te nie określały prawidłowo wysokości sumy ubezpieczenia, nie zapewniały konsumentowi faktycznej ochrony ubezpieczeniowej, a także były zawierane na podstawie wzorców umownych sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, niejasnych, nieczytelnych i niezrozumiałych. Powództwo opieramy nie tylko na abuzywności postanowień umownych o opłacie likwidacyjnej, ale również na nieważności polisolokat ze względu na brak podstawowych elementów umowy ubezpieczenia.

Reprezentujemy konsumentów w sporach przeciwko takim podmiotom, jak:

  • AEGON TU na Życie S.A.
  • Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group
  • Generali Życie T.U. S.A.
  • Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń
  • TU EUROPA S.A.

W ramach świadczonych usług dokonujemy bezpłatnej analizy dokumentów, przygotowujemy i składamy pozew oraz dalsze pisma procesowe, a także reprezentujemy Klientów w postepowaniu sądowym i egzekucyjnym. Pomoc prawna obejmuje staranne przygotowanie Klienta do rozprawy. Świadczymy też bieżące wsparcie i doradztwo w toku procesu.

Inne instrumenty finansowe