Prawo karne

Kancelaria zapewnia obronę swoich Klientów w postępowaniach karnych i karno-skarbowych na każdym etapie postępowania przygotowawczego, w postępowaniu przed sądami powszechnymi i przed Sądem Najwyższym oraz postępowaniu wykonawczym.

W zakresie podjętej obrony prawnicy Kancelarii uczestniczą w czynnościach procesowych przed organami ścigania na terenie całego kraju, sporządzają środki odwoławcze oraz negocjują możliwość konsensualnego zakończenia postępowania.

Kancelaria działa również na rzecz pokrzywdzonych przestępstwami, zabezpieczając ich interesy począwszy od złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, aż do prawomocnego skazania sprawcy.

Do zadań Kancelarii należy także realizacja indywidualnych zleceń Klientów poprzez sporządzanie pism procesowych oraz zastępstwo na rozprawach lub posiedzeniach.

Kancelaria specjalizuje się zwłaszcza w postępowaniach dotyczących przestępstw gospodarczych, wypadków drogowych, cyberprzestępczości i w sprawach z oskarżenia prywatnego.

 

LGBT

Jesteśmy świadomi gwałtownych zmian zachodzących obecnie w naszym społeczeństwie jak również przyrodzonej i niezbywalnej godności każdego człowieka. Członkowie mniejszości seksualnych, etnicznych, wyznaniowych oraz inne osoby wykluczone społecznie są bowiem szczególnie narażeni na naruszenia ich praw w codziennym życiu. Nierówne traktowanie może znaleźć drastyczny wyraz w ramach stosunków pracowniczych czy podczas brania udziału w postępowaniu karnym.

W ramach swojej działalności Kancelaria chroni osoby wykluczone społecznie i reprezentuje pokrzywdzonych naruszeniami prawa wynikającymi z dyskryminacyjnych praktyk.

Prawo karne