ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS W CZASIE PANDEMII A NADPŁATA NA KONCIE ZUS

Dobra wiadomość dla osób, które w okresie marzec-maj 2020 r. posiadali napłatę na rachunku ZUS lub opłacili w tym okresie składki, a chcieli skorzystać z ulgi w płatnościach składek. Przypomnijmy, że ulgę w płatnościach składek za okres marzec – maj 2020 r. przewidywała ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. Dz.U. poz. 374 ze zm.).
 
Płatnicy, którzy na swoich kontach w ZUS zgromadzili nadpłatę, nie mogli skorzystać z tej ulgi w pełnej wysokości. Wówczas bowiem ZUS w pierwszej kolejności zaliczał nadpłatę na poczet składek za okres marzec – maj 2020 r. ZUS przyznawał zwolnienie tylko na niedopłatę składek. Spostrzegawczy płatnicy, którzy odpowiednio wcześnie zorientowali się że mają nadpłatę na koncie, składali wniosek o jej zwrot przed upływem terminu płatności składek za te miesiące.
Kłopotliwa była też sytuacja płatników, którzy opłacili składki za wskazane miesiące. Początkowo zapłata składek za okres marzec – maj 2020 r. całkowicie wykluczała możliwość ulgi. Na mocy art. 113 ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tekst jedn. DzU poz. 695 ze zm.) wprowadzono zwolnienie ze składek za marzec 2020 r. także wówczas, gdy należności te zostały opłacone. Pozostawał nierozwiązany problem składek opłaconych przez płatników za kwiecień i maj 2020 r.
 
Wymienione sprzeczności wyjaśniła ustawa z 24 lipca 2020 r., o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie dnia 3 września 2020 r. W ustawie przewidziano, że ze zwolnienia ze składek skorzystają płatnicy, którzy:
- złożyli do ZUS wniosek o zastosowanie ulgi w terminie do 30 czerwca 2020 r.,
- opłacili składki za okres od marca do maja 2020 r. lub należności za te miesiące zostały pokryte z nadpłaconych składek przez ZUS.
Opłacone składki lub zaliczone z urzędu nienależnie opłacone składki będą podlegały zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Wprowadzone uregulowanie należy ocenić pozytywnie, gdyż dotychczasowe przepisy stawiały w gorszej sytuacji osoby zapobiegliwe, które z ostrożności zapłaciły składki za okres marzec – maj 2020 r. lub zgromadziły na rachunku ZUS nadpłatę.
 
Przemysław Nowaczyk, adwokat
ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK  ZUS W CZASIE PANDEMII A NADPŁATA NA KONCIE ZUS