ZWOLNIENIE OD OPŁATY SĄDOWEJ OD SKARGI KASACYJNEJ!

Szanowni Państwo, z prawdziwą przyjemnością informujemy, iż w dniu 24 września 2021 roku, w sprawie naszego Klienta będącego pozwanym w sprawie o zapłatę, Sąd Apelacyjny w Warszawie, VII Wydział Gospodarczy i Własności Intelektualnej w składzie SSA Tomasz Wojciechowski wydał postanowienie, w którym:

ZWOLNIŁ SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OD OPŁATY OD SKARGI KASACYJNEJ W KWOCIE 30 750 zł

Przypominamy, że skarga kasacyjna wnoszona do Sądu Najwyższego, ma na celu kontrolę zgodności z prawem prawomocnego już orzeczenia sądu II instancji i najczęściej stanowi ostatnią deskę ratunku dla strony, która nie zgadza się z końcowym rozstrzygnięciem.

Jednym z wymogów wniesienia skargi kasacyjnej jest konieczność uiszczenia opłaty. W przypadku wartości przedmiotu zaskarżenia większej niż 20 tys. zł – opłata wynosi aż 5% tej wartości. W wielu procesach o znaczne kwoty pieniężne wymóg uiszczenia opłaty stanowi więc dla skarżących istotną barierę uniemożliwiającą dochodzenie swoich praw.

W przedmiotowej sprawie spór między stronami dotyczy zapłaty wynagrodzenia za realizację inwestycji deweloperskiej, zaś opłata wynosiła 30 750 zł. Sytuację komplikował fakt, iż Skarżącym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która zleciła sprawę na etapie sporządzania skargi kasacyjnej.  

Klient nie był w stanie ponieść kosztów na wskazanym poziomie stąd w samej skardze zawarty został wniosek o zwolnienie od opłaty od skargi kasacyjnej. Zwolnienie od kosztów nie dotyczy bowiem jedynie osób fizycznych.

Dzięki rzetelnemu przedstawieniu sytuacji finansowej Spółki w oparciu o dokumenty finansowe, rachunki oraz sprawozdania, Sąd Apelacyjny w Warszawie nie miał wątpliwości, że Spółka winna zostać zwolniona od opłaty aby móc dochodzić swoich interesów.  

Powyższa sytuacja ukazuje, że niezależenie od tego, czy swoich praw w sądzie dochodzi osoba fizyczna, czy też prawna – skuteczne wykazanie sytuacji finansowej pozwala uniknąć stresu związanego z brakiem środków pieniężnych na uiszczenie opłaty od środka zaskarżenia.  

Sprawę prowadzi adwokat Przemysław Nowaczyk

ZWOLNIENIE OD OPŁATY SĄDOWEJ OD SKARGI KASACYJNEJ!