ZMIANY W PROCEDURZE CYWILNEJ? USTAWA CZEKA NA PODPIS PREZYDENTA

Szanowni Państwo, informujemy że dnia 13 sierpnia 2021 r. przekazano Prezydentowi do podpisu ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1222).

Nowelizacja przynieść ma kilka istotnych zmian przede wszystkim w zakresie doręczeń oraz postępowań, w których wydawane są nakazy zapłaty.

Zmieniony ma zostać art. 165 § 2 KPC, zgodnie z którym równoznaczne z wniesieniem pisma do sądu będzie nadanie go już nie tylko za pośrednictwem operatora krajowego, ale każdego podmiotu, który zajmuje się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej.

W postępowaniu nakazowym i upominawczym zmiany dotknąć mają przede wszystkim terminu do wniesienia środka zaskarżenia, który w przypadku postępowania upominawczego, przy doręczeniu nakazu poza granicami kraju, ale na terenie Unii Europejskiej, wynosić ma 1 miesiąc.

W postępowaniu nakazowym zaś termin na wniesienie środka zaskarżenia wynosić będzie miesiąc od dnia doręczenia nakazu, gdy doręczenie takie ma mieć miejsce na terytorium Unii Europejskiej oraz aż trzy miesiące od dnia doręczenia nakazu, w przypadku gdy doręczenie miałoby mieć miejsce poza terytorium Unii Europejskiej.

Zmiany dotknąć mają także postępowań nakazowych, w których powód domaga się wydania nakazu zapłaty na podstawie weksla. Jeśli po stronie pozwanej występował będzie podmiot będący osobą fizyczną, wówczas niezbędne będzie przedstawienie wraz z pozwem umowy, z której wynika roszczenie zabezpieczone wekslem wraz z deklaracją wekslową i załącznikami. Pojawi się także nowy wymóg formalny, bowiem w treści pozwu skierowanego przeciwko osobie fizycznej zamieścić będzie trzeba oświadczenie o tym, czy dochodzone roszczenie powstało w związku z umową zawartą z konsumentem.

Zmiany dotkną również ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Art. 19 ust. 4 w nowym brzmieniu wprowadzić ma zasadę, zgodnie z którą maksymalna opłata od zarzutów wnoszonych od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym wynosić będzie nie więcej niż 750 zł, gdy pozwanym jest konsument.

Ustawa czeka obecnie na podpis prezydenta. Poniżej link do strony, na której zapoznać się można z przebiegiem procesu legislacyjnego oraz treścią ustawy: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1222 .

Justyna Fabiszak aplikant radcowski

ZMIANY W PROCEDURZE CYWILNEJ? USTAWA CZEKA NA PODPIS PREZYDENTA