ZMIANY W PROCEDURZE CYWILNEJ? PROJEKT CZEKA NA PRZYJĘCIE PRZEZ RADĘ MINISTRÓW

Szanowni Państwo, informujemy, że w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (nr projektu UD156).

Celem projektowanych zmian jest przede wszystkim wyeliminowanie wielu nieścisłości poprzedniej dużej nowelizacji z 2019 r.

W zakresie kosztów procesu zmieniony zostać ma art. 98 § 11 k.p.c. Zmiana zakłada, że o obowiązku zapłaty odsetek sąd orzeka z urzędu. Proponowane rozwiązania przewidują także, że koszty związane z doręczeniem przewidziane w art. 1391 § 2 k.p.c., jako wiążące się w sposób ścisły z prowadzonym postępowaniem, powinny być zwracane stronie, mimo że nie są kosztami sądowymi sensu stricte (proj. art. 98 § 2 i 3 k.p.c.).

Projektowane są również zmiany zmierzające do wzmocnienia pozycji konsumentów. Będą one realizowane głównie na gruncie nowego postępowania odrębnego – postępowania z udziałem konsumentów. Na przedsiębiorcę będącego stroną postępowania zostanie nałożonych kilka dodatkowych obowiązków, m.in. obowiązek powoływania wszystkich twierdzeń i dowodów w pozwie, z konsekwencją pominięcia w przypadku naruszenia tych reguł.

Usankcjonowana zostanie również istniejąca praktyka podawania w piśmie procesowym numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej. Zgodnie z projektowanymi zmianami, w przypadku braku dedykowanego systemu teleinformatycznego, korespondencja wychodząca z sądu będzie mogła być doręczana profesjonalnemu pełnomocnikowi przy użyciu środków porozumiewania się na odległość (proj. art. 1411 k.p.c.).

Zmianie ulegnie również model organizacji postępowania, w szczególności doprecyzowane zostaną przepisy dotyczące pouczeń i planu rozprawy oraz przepisy dotyczące postępowania egzekucyjnego.

Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów planowane jest na III kwartał 2021 r. Poniżej link do strony, na której zapoznać się można ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi treści projektu:

https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/.../r12851152292111...

Marta Piwowarczyk młodszy prawnik

ZMIANY W PROCEDURZE CYWILNEJ? PROJEKT CZEKA NA PRZYJĘCIE PRZEZ RADĘ MINISTRÓW