ZMIANA STATUSU PODATKOWEGO SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH I JAWNYCH 2021

Krytykowane powszechnie przez krajowe środowiska doradcze i biznesowe zmiany w ustawach o podatku dochodowym, opublikowane w Dzienniku Ustaw 2020, w poz. 2123 (w ostatnim możliwym terminie, tj. 30 listopada 2020 r.), doprowadziły do objęcia podatkiem CIT spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych. W wyniku dokonanych zmian po stronie wspólników w chwili wypłaty zysku powstanie przychód podlegający opodatkowaniu. Zysk opodatkowany będzie zarówno na poziomie spółki, jak i na poziomie wspólników. Spółki jawne objęte będą podatkiem dochodowym od osób prawnych, jeśli wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne i nie złożą w wyznaczonym terminie odpowiedniej informacji w urzędzie skarbowym.
 
Powołane powyżej zmiany są powszechnie komunikowane i komentowane. Ważne jest jednak na obecnym etapie podkreślenie istoty złożenia właściwych dokumentów i zawiadomień do Urzędu Skarbowego przez wspólników spółek komandytowych i ww. spółek jawnych w odpowiednich terminach. Istnieje możliwość przesunięcia w czasie objęcia spółki komandytowej podatkiem dochodowym od osób prawnych do maja 2021 roku, pod warunkiem podjęcia odpowiedniej uchwały i przesłania jej do Urzędu Skarbowego przez końcem roku. Spełnienie drugiego warunku nie wynika bezpośrednio z przepisów, jednak stanowi istotne zabezpieczenie skuteczności działania. W przypadku spółek jawnych, w których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizycznie, terminowo złożone zawiadomienie do Urzędu Skarbowego wyłączy je z objęcia podatkiem dochodowym od osób prawnych.
 
A) Spółka komandytowa
 
Decyzja w przedmiocie odroczenia uzyskania statusu podatnika CIT przez Spółkę Komandytową do końca kwietnia 2021, powinna zostać podjęta w drodze uchwały/zarządzenia komplementariusza za zgodą komandytariusza. Przesłanie informacji o podjęciu uchwały/zarządzenia w danym przedmiocie do właściwego urzędu skarbowego, powinno nastąpić do dnia 31 grudnia 2020 roku.
 
B) Spółka jawna (jeśli wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne)
 
Pierwszą informację składa się do dnia 31 stycznia 2021 wg. stanu na dzień 1 stycznia 2021 r. Także w przypadku zmiany w składzie podatników przed złożeniem pierwszej informacji aktualizacja jest składana do dnia 31 stycznia 2021.
 
Z uwagi na powyższe zmiany możliwe jest jeszcze podjęcie kroków prawnych polegających na przekształceniu formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. Przekształcenie spółki komandytowej w inny podmiot może wiązać się z ryzykiem zastosowania przez organy podatkowe klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania, jednak istnieją silne argumenty za wyłączeniem tego ograniczenia.
 
Jacek Kalinowski, doradca podatkowy
ZMIANA STATUSU PODATKOWEGO SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH I JAWNYCH 2021