ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA W SPRAWACH ZAŚWIADCZEŃ WYDAWANYCH PRZEZ BANKI

Szanowni Państwo, wystąpienie na drogę procesu sądowego związanego z zaciągniętym kredytem poprzedzone jest szczegółową analizą dokumentów wystawionych przez banki.


Koniecznym krokiem, który muszą poczynić Kredytobiorcy noszący się z zamiarem złożenia pozwu przeciwko bankowi, jest uzyskanie od banku zaświadczenia w przedmiocie wpłaconych do banku pieniędzy celem sprecyzowania wysokości roszczenia. Na wskazanym etapie kredytobiorca bardzo często napotyka na problem, albowiem banki wydają zaświadczenia nierzetelne, niekompletne, albo z istotnymi błędami. Działania banków w znacznym stopniu utrudniają dochodzenie roszczeń przez kredytobiorców i wydłużają prowadzenie sprawy.

Okazać się może, iż opisane postępowanie banku stwarza ryzyko popełnienia przestępstwa określonego w art. 271 § 1 KK czyli poświadczenie nieprawdy. Zgodnie bowiem z cytowanym przepisem ,,funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Celem ułatwienia Kredytobiorcom dochodzenia roszczeń przeciwko bankom, Kancelaria podejmuje kompleksowe działania również poprzez czynności przed organami ścigania. Informujemy, że pierwsze sporządzone w Kancelarii zawiadomienia już znalazły się w Prokuraturze, natomiast kolejne są w przygotowaniu i lada dzień tam trafią. Czekając na rozstrzygnięcie po raz kolejny przypominamy, że Kredytobiorcy nie powinni zniechęcać się obstrukcyjnymi działaniami banków gdyż obowiązujące prawo przewiduje szereg środków które Klienci mogą wykorzystać w walce o odzyskanie wpłaconych pieniędzy.

Paulina Jujka-Stolarek- adwokat

ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA W SPRAWACH ZAŚWIADCZEŃ WYDAWANYCH PRZEZ BANKI