ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA ZAKŁÓCANIE CISZY!

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu I Wydział Cywilny w składzie SSR Armand Meissner, wyrokiem z dnia 18 lutego 2021 r., wydanym w sprawie z powództwa naszych klientów sygn. akt I C 1102/19 zasądził od pozwanego kwotę w wysokości 9.150 zł, tytułem zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.

Przedmiotowa sprawa dotyczyła wielokrotnego zakłócania ciszy domowej przez pozwanego, który organizował głośne imprezy w sąsiedztwie powodów oraz celowo włączał muzykę w środku nocy, by dokuczyć powodom.

Przypomnijmy, że poczucie bezpieczeństwa, mir domowy, prawo do wypoczynku i prywatności stanowią elementy składające się na dobro osobiste nietykalności mieszkania, które wprost wymienia art. 23 k.c., i które rozumie się szeroko - jako prawo człowieka do ochrony sfery życia prywatnego związanej z posiadaniem bezpiecznego miejsca zamieszkania, zapewniającego mu spokojne korzystanie z przeświadczeniem, że nikt bez podstawy prawnej nie będzie naruszał posiadania tego mieszkania ani kwestionował praw do niego.

Przeciwko pozwanemu zapadły wcześniej wyroki, na mocy których został on uznany za winnego popełnienia wykroczenia z art. 51 § 1 kodeksu wykroczeń (zakłócania spokoju), co ułatwiło dochodzenie roszczenia.

Aktualne orzecznictwo wskazuje, że w dzisiejszych czasach gdy poziom zaburzeń psychicznych wynikający z nadmiernego stresu osiągnął alarmujący poziom, niedopuszczalne jest pobłażanie ingerencji w cudzy wypoczynek. Osoby naruszające spokój innych poprzez hałas nie są więc bezkarne i oprócz odpowiedzialności karnej, mogą zostać również zobowiązane do zapłaty pokrzywdzonym zadośćuczynienia stanowiącego rekompensatę za doznane cierpienia.

Wyrok nie jest prawomocny. Sprawę prowadzi adwokat Przemysław Nowaczyk

Adrianna Garsztka, asystent prawny

ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA ZAKŁÓCANIE CISZY!