ZABEZPIECZENIE WS RAIFFEISEN BANK

Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział XII Cywilny, w składzie SSO Małgorzata Małecka, postanowieniem z dnia 10 listopada 2020 r. wydanym w sprawie prowadzonej pod sygn. akt XII C 1936/20, toczącej się z powództwa naszych klientów przeciwko Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę

POSTANOWIŁ UDZIELIĆ ZABEZPIECZENIA

na czas procesu poprzez wstrzymanie obowiązku powodów dokonywania spłat rat kredytu w terminach określonych umową kredytu i to od dnia wydania postanowienia.

Nadto Sąd zakazał pozwanemu bankowi złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w okresie od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Co ciekawe, Sąd odstąpił od sporządzenia uzasadnienia, bowiem uwzględniając wniosek powodów w całości podzielił prezentowaną przez nich argumentację.

Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska, radca prawny.

ZABEZPIECZENIE WS RAIFFEISEN BANK