ZABEZPIECZENIE W SPRAWIE PRZECIWKO PROKURA!

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, iż Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie SSO Katarzyna Jabłońska, postanowieniem z dnia 5 listopada 2021 roku, wydanym na posiedzeniu niejawnym, w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt I Co 163/21, toczącej się z wniosku naszej klientki przeciwko Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu,

POSTANOWIŁ udzielić naszej Klientce zabezpieczenia roszczenia poprzez ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie w sprawie o sygnaturze akt Km 215/19, przed wszczęciem procesu przeciwko obowiązanemu Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 kpc).

Co istotne, egzekwowana wierzytelność została nabyta przez Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu od mBank S.A. z siedzibą w Warszawie i wiąże się z umową kredytową zawartą przez Klientkę Kancelarii. Jednocześnie, w postępowaniu toczącym się przed Sądem Okręgowym w Warszawie, Kancelaria w imieniu Klientki domaga się unieważnienia tejże umowy kredytowej.

Wydanie omawianego postanowienia zabezpieczającego ma kluczowe znaczenie dla Klientki Kancelarii. W postępowaniu egzekucyjnym doszło już bowiem do licytacji nieruchomości i zachodziło ryzyko, że do przysądzenia własności na rzecz licytanta dojdzie jeszcze przed wydaniem wyroku w sprawie o unieważnienie umowy kredytowej. Gdyby tak się stało, odzyskanie nieruchomości byłoby połączone ze znacznymi trudnościami, mimo późniejszego korzystnego rozstrzygnięcia w sprawie o unieważnienie umowy.

Należy podkreślić, iż przedmiotowe postanowienie zostało wydane przez Sąd w niespełna 2 tygodnie od dnia złożenia wniosku!

Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska radca prawny

ZABEZPIECZENIE W SPRAWIE PRZECIWKO PROKURA!