WYZYSK – PLANOWANE ULEPSZENIE NARZĘDZI OCHRONY KONSUMENTÓW!

Szanowni Państwo, informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi obecnie prace nad wprowadzeniem zmian w przepisach dotyczących rzadko używanej instytucji art. 388 Kodeksu cywilnego, mającej chronić przed tzw. wyzyskiem.

W obecnym stanie prawnym, skorzystanie z instytucji zawartej w art. 388 Kodeksu cywilnego możliwe jest w sytuacjach skrajnych, i nie pozwala na skorzystanie z niej w przypadkach, gdy osoba zawierająca umowę, po prostu nie jest do końca świadoma jest jej znaczenia oraz opłacalności. Nowelizacja art. 388 Kodeksu cywilnego ma to zmienić, i znacznie rozszerzyć katalog sytuacji, w których instytucja ochrony przed wyzyskiem znajdzie zastosowanie.

Podobnego zaktualizowania wymaga zapis wskazujący na żądania, jakie przysługują osobie pokrzywdzonej. Obecnie może ona żądać zmniejszenia swojego świadczenia, zwiększenia świadczenia drugiej strony lub unieważnienia umowy, ale tylko wtedy, gdy poprzednie dwa rozwiązania są nadmiernie utrudnione. Z oczywistych przyczyn stawia to osobę pokrzywdzoną w niekorzystnej sytuacji, gdyż zamiast uwolnić się od uciążliwego stosunku prawnego, musi ona wykazać, o ile jej świadczenie winno zostać obniżone, lub o ile podwyższone świadczenie drugiej strony. Po wprowadzeniu zmian proponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości możliwe będzie wystosowanie żądania unieważnienia umowy, bez spełniania jakichkolwiek innych przesłanek.

Zmiana zdefiniuje czym jest „rażąca wartość świadczenia”. Oznaczać ona będzie sytuacje, gdy wartość świadczenia jednej ze stron w chwili zawarcia umowy będzie przewyższać co najmniej dwukrotnie wartość świadczenia wzajemnego. Powyższe zdecydowanie ułatwi dochodzenie swoich świadczeń osobom pokrzywdzonym, gdyż zdejmie z nich obowiązek wykazania, że dane świadczenie rażąco przewyższa świadczenie drugiej strony, wystarczającym będzie jedynie wykazanie, że przekracza ono je dwukrotnie.

Czekając na tą potrzebną nowelizacje warto pamiętać, że instytucji ochrony przed wyzyskiem już funkcjonuje w polskim porządku prawnym, i pomimo jej niedoskonałości, warto z niej skorzystać w celu obrony swoich praw.

Maciej Korytek radca prawny

WYZYSK – PLANOWANE ULEPSZENIE NARZĘDZI OCHRONY KONSUMENTÓW!