WYROK USTALAJĄCY NIEWAŻNOŚĆ PODSTAWĄ WYKREŚLENIA HIPOTEKI!

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniu 8 września 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie SSN Jacek Grela, SSN Tomasz Szanciło i SSN Kamil Zaradkiewicz wypowiedział się w sprawie pytania prawnego dotyczącego możliwości wzruszenia domniemania zgodności wpisu w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym w każdym innym postępowaniu, niż tylko w sprawie roszczenia o usunięcie niezgodności na podstawie art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece (III CZP 28/21).

Zgodnie z treścią wydanej przez Sąd Najwyższy uchwały, domniemanie zgodności wpisu w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, także w odniesieniu do wpisu hipoteki, może zostać wzruszone jako przesłanka rozstrzygnięcia w innej sprawie cywilnej niż sprawa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Oznacza to, że możliwe jest obalenie domniemania zgodności wpisu w księdze wieczystej, w tym w wykreślenie wpisu hipoteki, w innym postępowaniu cywilnym, w którym stwierdzenie niezgodności wpisu hipoteki z rzeczywistym stanem prawnym jest przesłanką rozstrzygnięcia.

To bardzo dobre wiadomości dla moich Klientów będących stroną postępowania o ustalenie nieważności umów kredytów hipotecznych powiązanych z walutą obcą. W takim wypadku bowiem, moim zdaniem, wyrok ustalający nieważność umowy w swojej sentencji pozwala na wykreślenie hipoteki bez wszczynania dodatkowego postępowania o usunięcie niezgodności. To jeden z wielu powodów, dla którego w pozwach zwalczających toksyczne kredyty powiązane z walutą od zawsze zawieram właśnie roszczenie ustalające nieważność, a nie jedynie roszczenie pieniężne o zapłatę!

Brawo Sąd Najwyższy!

Beata Strzyżowska radca prawny

WYROK USTALAJĄCY NIEWAŻNOŚĆ PODSTAWĄ WYKREŚLENIA HIPOTEKI!