WYROK USTALAJĄCY NIEWAŻNOŚĆ UMOWY MBANK NA NIEJAWNYM W POZNANIU!

Szanowni Państwo, bardzo miło nam poinformować, iż w dniu 20 września 2021 roku w sprawie naszej klientki przeciwko mBank S.A. Sąd Okręgowy w Poznaniu I Wydział Cywilny w składzie SSO Katarzyna Jelewska – Sterczała wydał WYROK NA POSIEDZENIU NIEJAWNYM , którym

USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych mPlan oraz stosując TEORIĘ 2 KONDYKCJI zasądził na rzecz konsumenta dochodzone roszczenie pieniężne, tj. kwotę 156 290,24 PLN oraz 26 565,78 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 5 marca 2019 roku do dnia zapłaty, jak również zasądził od banku kwotę 12 017 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa prawnego (I C 355/19).

Sąd po przeprowadzeniu postępowania dowodowego odebrał od stron pisemne stanowiska końcowe w sprawie, po czym na postawie art. 15 zzs2 zmienionej ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązania związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych na posiedzeniu niejawnym wydał wyrok idealny.

Brawo Sąd Okręgowy w Poznaniu!

Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska radca prawny

WYROK USTALAJĄCY NIEWAŻNOŚĆ UMOWY MBANK NA NIEJAWNYM W POZNANIU!