WYROK IDEALNY NA NIEJAWNYM W POZNANIU!

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż w dniu 10 września 2021 roku w sprawie naszej klientki przeciwko Getin Noble Bank S.A. Sąd Okręgowy w Poznaniu I Wydział Cywilny w składzie SSO Renata Pelz wydał wyrok, którym

USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy kredytu hipotecznego oraz stosując TEORIĘ 2 KONDYKCJI zasądził na rzecz konsumenta dochodzone roszczenie pieniężne, tj. kwotę 41 141,00 PLN oraz 31 711,97 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 10 grudnia 2019 roku do dnia zapłaty, jak również zasądził od banku kwotę 11 817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa prawnego (I C 1584/19). 

Co ciekawe, sąd po przeprowadzeniu postępowania dowodowego odebrał od stron pisemne stanowiska końcowe w sprawie, po czym na postawie art. 15 zzs2 zmienionej ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązania związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych na posiedzeniu niejawnym wydał wyrok idealny.

Brawo Sąd Okręgowy w Poznaniu!

Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska radca prawny

WYROK IDEALNY NA NIEJAWNYM W POZNANIU!