WYPŁATY ZA ODWOŁANE WYCIECZKI Z TURYSTYCZNEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO

Informujemy, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (dalej: UFG) jest w trakcie wypłacania należności tytułem zwrotów środków uiszczonych przez turystów na imprezy turystyczne odwołane przez pandemię COVID – 19.

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (dalej: TFG) który działa w strukturze UFG stanowi bowiem dodatkowe zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności przedsiębiorców turystycznych.


Zgodnie z ustawą z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, turyści którzy wpłacili środki na imprezy turystyczne odwołane z powodu pandemii koronawirusa, do dnia 31 grudnia 2020 r. mogli składać do TFG wnioski o zwrot tych środków. Podobne wnioski musieli złożyć organizatorzy turystyki.


Wnioski musiały więc zostać złożone przez obie strony umowy o udział w imprezie turystycznej. Co ważne, to na wnioskodawcach spoczywał obowiązek podania wzajemnie zgodnych informacji umożliwiających połączenie obu wniosków.


Weryfikacja złożonych wniosków planowo ma przebiegać do 14 lutego 2021 r.


Szacuje się, iż ponad 289 organizatorów turystyki wystąpiło do TFG z wnioskami dotyczącymi ponad 90 tysięcy podróżnych, którzy zawarli umowy o udział w imprezie turystycznej. Łączna kwota wynikająca ze złożonych wniosków to około 260 mln zł i na chwilę obecną wypłacone zostało ponad 208 mln zł. Zdaniem Marka Niechciała, członka zarządu UFG, pieniędzy wystarczy dla wszystkich, a pozostała część środków ma zostać wypłacona w ciągu najbliższych tygodni.

Adrianna Garsztka asystentka prawna, Przemysław Nowaczyk adwokat

WYPŁATY ZA ODWOŁANE WYCIECZKI Z TURYSTYCZNEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO