WYGRANA Z PROKURA NSFIZ!

Szanowni Państwo,

z prawdziwą przyjemnością informujemy, iż w dniu 15 września 2021 roku, w sprawie naszej Klientki pozwanej przez Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, IX Wydział  Cywilny w składzie SSR Tomasz Sroka wydał postanowienie, którym

UMORZYŁ POSTĘPOWANIE WSKUTEK COFNIĘCIA POZWU PRZEZ POWODA oraz zasądził na rzecz pozwanej zwrot kosztów procesu.

Postępowanie rozpoczęło się bardzo nieprzyjemnie, bowiem pierwszy kontakt Klientki ze sprawą związany był z otrzymaniem zawiadomienia o zajęciu przez komornika rachunków bankowych. Na skutek wskazania przez Prokurę niewłaściwego adresu pozwanej i wydania nakazu zapłaty który nie został poprawnie doręczony, wszczęte bowiem zostało postępowanie egzekucyjne.

Zawieszenie egzekucji było możliwe dzięki uzyskaniu wystawionego przez Sąd zaświadczenia, że nakaz zapłaty został doręczony na adres inny aniżeli miejsce zamieszkania Klientki.

Po wyjaśnieniu kwestii nieprawidłowego doręczenia, w toku rozpoznawania sprawy przed Sądem, Kancelaria podniosła zarzuty przedawnienia roszczenia oraz braku jakichkolwiek dowodów na zawarcie umowy pożyczki i wypłatę środków pieniężnych. Wobec braku kontrargumentów, Prokura musiała ustąpić i cofnęła powództwo.

Skuteczne zakwestionowanie twierdzeń powoda pozwoliło zatem na uratowanie Klientki Kancelarii przed bezpodstawnym żądaniem zapłaty i połączone było z odzyskaniem kosztów postępowania.

Sprawę prowadził adwokat Przemysław Nowaczyk

WYGRANA Z PROKURA NSFIZ!