WYGRANA W SPRAWIE O USTANOWIENIE ROZDZIELNOŚCI MAJĄTKOWEJ!

Szanowni Państwo, z prawdziwą przyjemnością informujemy, iż w dniu 23 września 2021 roku, w sprawie naszego Klienta będącego powodem w sprawie o ustanowienie rozdzielności majątkowej, Sąd Rejonowy w Szamotułach, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie SSR Jolanta Biniak wydał wyrok, którym:

USTANOWIŁ ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWĄ W MAJĄTKU STRON Z DATĄ WSTECZNĄ

Przypominamy, że co do zasady małżeńska wspólność majątkowa ustaje z momentem ustania małżeństwa na skutek rozwodu lub śmierci jednego z małżonków. Małżonkowie mogą również ustanowić rozdzielność w drodze umowy a w razie braku porozumienia wnosząc takie żądanie do Sądu.

Z ważnych powodów Sąd może ustanowić rozdzielność w majątku wspólnym z datą wsteczną, a zatem poprzedzającą dzień złożenia powództwa o ustanowienie rozdzielności do Sądu. Takie rozwiązanie ma kluczowe znaczenie w sprawach małżonków, których proces rozwodowy jeszcze trwa, a oni od dawna nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego i nie podejmują wspólnych decyzji finansowych. Może się bowiem zdarzyć, że jeden z małżonków w toku postępowania rozwodowego zaciąga kredyty i trwoni majątek wspólny. Ustanowienie rozdzielności chroni wówczas interesy drugiego z małżonków, który rzetelnie pracuje i stara się zachować tworzony w ten sposób majątek wspólny.

W omawianej sprawie pozwana wyprowadziła się  z domu, stworzyła gospodarstwo domowe z inną osobą, zaciągała pożyczki i nie wypracowywała wspólnego majątku. Pozwana nie dotrzymywała też zawartych z Klientem Kancelarii umów dotyczących spłaty wspólnie zaciągniętych kredytów.

W zaistniałej sytuacji Sąd nie miał wątpliwości, że wystąpiła przesłanka ważnych powodów ustanowienia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną. Sąd uwzględnił więc powództwo i orzekł, że rozdzielność majątkowa w majątku stron powstała już w marcu 2019 r.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adwokat Przemysław Nowaczyk

WYGRANA W SPRAWIE O USTANOWIENIE ROZDZIELNOŚCI MAJĄTKOWEJ!