WIBOR – ZABEZPIECZENIE POPRZEZ WSTRZYMANIE EGZEKUCJI!

5 czerwca 2024 r.

WIBOR – ZABEZPIECZENIE POPRZEZ WSTRZYMANIE EGZEKUCJI!

Szanowni Państwo,

początek nowego tygodnia przyniósł sukces, jakim chcemy się z Państwem podzielić.

Sprawa dotyczy korzystnego postanowienia na rzecz powodów, którzy w 2010 roku podjęli decyzję o zaciągnięciu kredytu na spłatę zobowiązań finansowych związanych z zakupem nieruchomości mieszkalnej. Co kluczowe, kwota kredytu wynosiła aż 1 865 046,23 PLN.  Umowa kredytu, z uwagi na zawarte w niej klauzule zmiennego oprocentowania kredytu odnoszące się do WIBOR, generowała znaczne ryzyko ekonomiczne, o którym bank nie poinformował konsumentów przed jej zawarciem.

Z czasem wysokość poszczególnych rat rosła, w pewnym momencie osiągając poziom, któremu powodowie nie byli w stanie sprostać w terminach wymaganych przez bank.  W wyniku opisywanych trudności życiowych, po stronie powodów pojawiła się zaległość w spłacie rat kredytu.

W 2017 roku PKO BP S.A. pozwał kredytobiorców o zapłatę kwoty 1 187 274,37 PLN. W dniu 12 stycznia 2018 roku Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie II Wydział Cywilny sygn. akt II Nc 339/17 wydał przeciwko kredytobiorcom nakaz zapłaty, opierając się jedynie na wyciągach z ksiąg bankowych i twierdzeniach banku. Następnie, komornik wszczął egzekucję z majątku konsumentów.

Kancelaria wystąpiła w omawianej sprawie z powództwem przeciwegzekucyjnym, wnosząc dodatkowo o udzielenie zabezpieczenia przez Sąd roszczenia powodów poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego do czasu prawomocnego zakończenia niniejszego postępowania.

Wobec powyższego, Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny, w składzie SSO Adam Jaworski postanowieniem z dnia 29 maja 2024 r., wydanym w sprawie o sygn. akt II C 1440/24 UWZGLĘDNIŁ WNIOSEK POWODÓW W CAŁOŚCI, odstępując od uzasadnienia podzielając w całości argumentację przedstawioną we wniosku o udzielenie zabezpieczenia, zawartym w pozwie!

Sąd przychylił się do argumentacji Kancelarii, że nakaz zapłaty został wydany bez uprzedniego zbadania przez Sąd istnienia podstawy jego wydania oraz okoliczności wypowiedzenia przez kredytodawcę tej Umowy, a w konsekwencji zasadności pozwu złożonego przez bank wobec kredytobiorców.  

Ponadto, w umowie zawartej przez kredytobiorców znalazły się niedozwolone postanowienia regulujące zmiany oprocentowania kredytu w oparciu m.in. o wskaźnik WIBOR. Zaznaczyć należy, że przy zawarciu Umowy bank nie udzielił powodom szczegółowych, pełnych, precyzyjnych, wyczerpujących i jednoznacznych informacji o zasadach i sposobie ustalania wysokości wskaźnika referencyjnego.

Wskazać należy, że Sąd w postępowaniu nakazowym nie uwzględnił faktu, iż powodowie są konsumentami i że jako słabsza strona umowy, podlegają ochronie, która w przypadku postępowania toczącego się przed sądem, powinna polegać na weryfikacji, czy dochodzone przez kredytodawcę roszczenie jest zasadne oraz czy nie doszło do naruszenia przepisów chroniących konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi oraz abuzywnymi klauzulami.

W konsekwencji powodowie, jako konsumenci, znaleźli się w „pułapce”, bowiem będąc już stroną uprzednio zawartej umowy, na etapie postępowania sądowego zostali de facto pozbawieni należytej ochrony, tj. sąd rozstrzygnął sprawę, całkowicie ignorując konsumencki charakter stosunku wiążącego ich z kredytodawcą.

Szczęśliwym klientom gratulujemy sukcesu!

Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska radca prawny i Julia Szulczyk adwokatka.