WAŻNE ZMIANY DOTYCZĄCE PROGRAMU RODZINA 500 PLUS

Program Rodzina 500 plus jest realizowany w Polsce od 1 kwietnia 2016 r. Jego celem jest pomoc rodzinom w wychowaniu dzieci poprzez comiesięczne świadczenia wychowawcze na każde dziecko w rodzinie w wysokości 500 złotych.

Z początkiem roku 2021 r. nadchodzą ważne zmiany w kwestii realizacji programu. Obecnie opiekunowie dzieci, którzy złożyli poprawnie wniosek do dnia 1 października 2019 r. będą otrzymywać świadczenie do końca maja 2021 r., bez konieczności składania kolejnych dokumentów. Jednak aby uzyskać świadczenie 500 plus po 31 maja br., należy złożyć nowy wniosek w formie elektronicznej (za pomocą ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, ePUAP lub bankowości elektronicznej) bądź drogą tradycyjną.

Wnioski elektroniczne można składać już od dnia 1 lutego 2021 r., natomiast wnioski składane drogą tradycyjną w punktach wyznaczonych przez gminy lub pocztą – od dnia 1 kwietnia 2021 r. Cały okres rozliczeniowy będzie trwał rok, liczony od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Co ważne, wypłaty świadczenia 500 plus zależą od terminu złożenia wniosku. W przypadku złożenia wniosku do dnia 30 kwietnia 2021 r. wypłata świadczenia zostanie dokonana najpóźniej do dnia 30 czerwca br., jeżeli jednak wniosek złożony zostanie do dnia 31 maja 2021 – wypłaty spodziewać się można do końca lipca br. Natomiast wypłaty dla wniosków złożonych w czerwcu 2021 r. dokonane zostaną do końca sierpnia, dla wniosków złożonych w lipcu 2021 r.- do końca września br., a dla wniosków złożonych w sierpniu - do końca października br.

Należy jednak pamiętać, iż aby kontynuować pobieranie świadczenia bez strat, wniosek należy złożyć do końca czerwca 2021 r. W innym przypadku stracić można wypłaty za poszczególne miesiące, w których wniosek nie był jeszcze złożony. Świadczenie jest bowiem wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

Natomiast rodzice noworodków świadczenie otrzymają oczywiście od dnia narodzin dziecka, bez względu na to, w jakim miesiącu się ono urodzi. Aby jednak pobierać świadczenie należy złożyć wniosek w ciągu trzech miesięcy od daty narodzin dziecka.

Przypominamy również, że świadczenie wychowawcze nie przysługuje Polakom mieszkającym za granicą. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy jeden z rodziców mieszka wraz z dziećmi w Polsce, a drugi pracuje za granicą w innym państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii. Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest wówczas w oparciu o unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Co istotne, w takim przypadku rodzic nie może pobierać podobnych świadczeń na te same dzieci w dwóch krajach.

W sytuacji, gdy rodzice dziecka są po rozwodzie, o świadczenie może wnioskować ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. W przypadku sprawowania przez rodziców opieki naprzemiennej, kwota świadczenia jest dzielona na oboje rodziców po połowie.

Kinga Romanowska asystentka radcy prawnego, Przemysław Nowaczyk adwokat

WAŻNE ZMIANY DOTYCZĄCE PROGRAMU RODZINA 500 PLUS