W CZASIE PANDEMII NIE ODBIERAJMY ŻADNEJ KORESPONDENCJI Z BANKU!

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 98 ustawy „covidowej” z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2021.737 t.j.) NIEODEBRANYCH PISM PODLEGAJĄCYCH DORĘCZENIU ZA POTWIERDZENIEM ODBIORU przez operatora pocztowego w rozumieniu Prawa pocztowego, których termin odbioru określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, NIE MOŻNA UZNAĆ ZA DORĘCZONE W CZASIE OBOWIĄZYWANIA STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów.

W stanie epidemii nie znajduje zastosowania tzw. fikcja doręczeń przesyłek niepodjętych we właściwym terminie.

W związku z powyższym ZDECYDOWANIE REKOMENDUJEMY, ABY NASI KLIENCI, A ZWŁASZCZA TE OSOBY, KTÓRE UZYSKAŁY POZYTYWNE ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU W SPRAWACH TZW. KREDYTÓW FRANKOWYCH NIE ODBIERAŁY ŻADNEJ KORESPONDENCJI Z BANKU. W korespondencji tej mogą bowiem znajdować się wezwania zmierzające do przerwania biegu terminu przedawnienia roszczeń banku lub wezwania zmierzające do potrącenia roszczenia banku. Rekomendujemy więc, aby pisma te pozostały bez odbioru na poczcie. Tym samym bowiem pozbawimy bank drogi skutecznego dochodzenia roszczeń lub potrącania ich wierzytelności.

Zgodnie bowiem z wprowadzonym art. 98 ustawy jeśli takie oświadczenia woli zostaną wysłane pocztą, a termin ich odbioru przypadnie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, oświadczenia takie nie będą mogły zostać uznane za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów.

Marta Piwowarczyk młodszy prawnik, Małgorzata Antropik radca prawny

W CZASIE PANDEMII NIE ODBIERAJMY ŻADNEJ KORESPONDENCJI Z BANKU!