UWZGLĘDNIENIE WNIOSKU W I INSTANCJI – POSTANOWIENIE O NAKAZANIU ZAPŁATY PRZEZ RODZICA UTRUDNIAJĄCEGO KONTAKTY

Dnia 2 października 2020 r., Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, Wydział IV Rodzinny i Nieletnich, wydał korzystne dla naszego Klienta postanowienie i zasądził od strony przeciwnej kwotę 10 400 zł za naruszenie obowiązku określonego w postanowieniu zabezpieczającym kontakty z dziećmi oraz kwotę 992 zł tytułem zwrot wydatków poniesionych w związku z przygotowaniami do kontaktów z dzieckiem.
 
Przypomnijmy, że nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego z 2011 r. wprowadzono skuteczne narzędzia służące dyscyplinowaniu rodziców przy realizacji kontaktów z dziećmi. Zgodnie z treścią art. 598(15) kpc, jeśli rodzic przy którym znajduje się dziecko utrudnia drugiemu rodzicowi kontakty z dzieckiem lub jeśli rodzic nie wykonuje swojego obowiązku kontaktu z dzieckiem, sąd zagrozi rodzicowi naruszającemu swe obowiązki nakazaniem zapłaty na rzecz drugiego rodzica określonej kwoty pieniężnej. W przypadku kontynuowania naruszeń, na mocy art. 598(16) kpc, Sąd wykona postanowienie o zagrożeniu i nakaże drugiemu rodzicowi zapłatę.
 
Orzekając o zagrożeniu zapłatą lub zapłacie sumy przymusowej, sąd przeprowadza postępowanie wyjaśniające w którym umożliwia rodzicom złożenie oświadczeń oraz bada okoliczności sprawy, w tym przyczyny braku kontaktów. Jeśli Sąd ustali, że rodzic rzeczywiście naruszył swój obowiązek wynikający z postanowienia w przedmiocie kontaktów z dziećmi i to naruszenie było zawinione, uwzględni wniosek drugiego rodzica. Tak też się stało w sprawie Klienta Kancelarii.
 
Sprawę prowadzi Przemysław Nowaczyk, adwokat
UWZGLĘDNIENIE WNIOSKU W I INSTANCJI – POSTANOWIENIE O NAKAZANIU ZAPŁATY PRZEZ RODZICA UTRUDNIAJĄCEGO KONTAKTY