UWAGA! ZAWEZWANIE BANKU DO PRÓBY UGODOWEJ JUŻ NIE BĘDZIE PRZERYWAĆ BIEGU TERMINU PRZEDAWNIENIA!

Informujemy, iż Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, zawierający zmiany w zakresie skutku złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. Projekt nowelizacji trafił już do sejmu (Druk nr 1344 (sejm.gov.pl)). Obecnie, wniosek kredytobiorcy o zawezwanie banku do próby ugodowej przerywa bieg terminu przedawnienia roszczenia. Oznacza to, iż niezależnie od wyniku postępowania mediacyjnego lub pojednawczego – termin przedawnienia liczony jest od nowa. Zgodnie z planowanymi zmianami, zamiast skutku przerwania dochodzić będzie jedynie do zawieszenia biegu terminu przedawnienia. Tym samym, każdy konsument chcący dochodzić swoich należności od banku powinien jak najszybciej zatroszczyć się o swoje roszczenie. Po wejściu w życie nowelizacji wniosek o zawezwanie do próby ugodowej jedynie zawiesi termin przedawnienia, a tym samym znacznie skróci czas na dochodzenie roszczeń.

Warto również w tym miejscu przytoczyć pogląd Izby Cywilnej Sądu Najwyższego wyrażony w orzeczeniu z dnia 15 lipca 2021 roku (sygn. akt II CSKP 104/21), z godnie z którym nie istnieje potrzeba badania intencji idącej za wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej – istotne pozostaje jedynie to, czy zawezwanie zostało wniesione skutecznie.

Nie ma zatem czasu do stracenia - rekomendujemy jak najszybsze dochodzenie swoich roszczeń na drodze sądowej zamiast korzystania z rozwiązań polubownych, które nie zagwarantują, że roszczenie się nie przedawni.

Beata Strzyżowska radca prawny, Jakub Połatyński asystent działu cywilnego

UWAGA! ZAWEZWANIE BANKU DO PRÓBY UGODOWEJ JUŻ NIE BĘDZIE PRZERYWAĆ BIEGU TERMINU PRZEDAWNIENIA!