ULGA W SPŁACIE PODATKÓW W CZASACH PANDEMII

Sytuacja pandemiczna przyczynia się do znacznego pogorszenia kondycji finansowej (często także zdrowotnej) wielu przedsiębiorców, cechuję się w wielu przypadkach utratą bieżących wpływów finansowych, co skutkuje problemami z płynnością finansową.

Zgodnie z art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może:
- odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć go na raty;
- odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,
- umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

W związku z powyższym, aby móc skorzystać z przedmiotowych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, konieczne jest wystąpienie jednej z przesłanek wskazanych w przepisach Ordynacji podatkowej, a więc w danym przypadku musi wystąpić ważny interes podatnika lub interes publiczny.
Należy pamiętać iż Decyzja o odroczeniu podatku lub rozłożeniu go na raty pozostaje decyzją uznaniową. Organ podatkowy ma dużą swobodę w zastosowaniu omawianych instytucji. Istotne jest monitorowanie procesu wydawania decyzji i prezentowanie jak największej ilości argumentów, w tym związanych z obowiązującymi restrykcjami, aby uznanie administracyjne nie prowadziło do dowolności urzędniczej. Zgodnie z treścią wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 października 2002 r. (sygn. I SA/Wr 1458/01): „organ podatkowy obowiązany jest do wyważenia interesu społecznego z indywidulanym interesem strony, gdyż zobowiązuje go do tego art. 2 Konstytucji RP w każdym przypadku, w którym w sprawie ma zastosowanie norma prawna uzależniająca załatwienie sprawy od tzw. uznania administracyjnego”.

W okolicznościach wydania decyzji w ramach uznania, szczególnie w okolicznościach panującej pandemii, kluczowa staje się zatem aktywność podatnika w wykazaniu ważnych okoliczności faktycznych, mających wpływ na obniżenie zdolności finansowych czy nawet obniżenia kondycji zdrowotnej. Konieczne staje się przeanalizowanie jak największej ilości negatywnych okoliczności, uzasadniających przyznanie ulgi w spłacie zobowiązań publiczno-prawnych. Należy dochować staranności aby przedstawiony we wniosku stan faktyczny zawierał wystarczająco mocne uzasadnienie. Rozpatrujący wniosek urzędnik, podejmujący decyzje w ramach uznania administracyjnego powinien dostrzec w treści uzasadnienia wniosku spełnienie przesłanki ważnego interesu podatnika czy interesu publicznego.

Jacek Kalinowski doradca podatkowy

ULGA W SPŁACIE PODATKÓW W CZASACH PANDEMII