UDZIAŁ W ROZPRAWIE ZA POŚREDNICTWEM ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ STANDARDEM

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, wprowadzającą rozwiązania informatyczne, które mają umożliwić udział w każdej rozprawie w formie online, a więc bez konieczności fizycznego stawiennictwa w sądzie.

Zgodnie z zapisami ustawy nowelizującej, strony postępowania, świadkowie oraz biegli nie będą musieli w celu uczestnictwa w rozprawie znajdować się w budynku sądu. Ustawa ta przewiduje, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, rozprawę odbywa się przy użyciu urządzeń technicznych, które umożliwiają przeprowadzenie jej na odległość.

Wskazać należy, że w Polsce od 20 marca 2020 roku, do odwołania, obowiązuje stan epidemii.

Przeprowadzenie rozprawy w formie „tradycyjnej”, a więc w budynku sądu, będzie możliwe tylko w przypadku, gdy Sąd uzna, że istnieją szczególne okoliczności uzasadniające odstąpienie od formy zdalnej, a odbycie posiedzenia w budynku sądu nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nim uczestniczących.

Co więcej, w sprawy pilnych, które nie mogą czekać na rozstrzygnięcie, a przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia jawnego będzie niemożliwe, sądy będą dysponowały możliwością skierowania sprawy na posiedzenie niejawne. Nowelizacja wprowadza także zmiany w zakresie składów, w jakich sędziowie rozpatrują sprawy. W przeciwieństwie do dotychczasowych przepisów, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji, sąd będzie rozpatrywał sprawy w składzie jednego sędziego. Jest to znaczna zmiana w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego, gdzie sprawy w drugiej instancji, co do zasady, były rozpatrywane przez składy trzy osobowe.

Powyższe zmiany, poza zmniejszeniem ryzyka epidemiologicznego, mają za zadanie przyspieszyć postępowania sądowe, i skrócić okres oczekiwania na wydanie wyroku.

Niezwłoczne wprowadzenie tych zmian - a mają one wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy – umożliwi sprawne procedowanie spraw, jakie trafiają do rozpatrzenia przed sądy, a tym samym szybką realizacje swoich praw osobom, które decydują się na ich dochodzenie w postępowaniu sądowym.

Maciej Korytek radca prawny
UDZIAŁ W ROZPRAWIE ZA POŚREDNICTWEM ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ STANDARDEM