TRZY PRAWOMOCNE WYROKI W SPRAWIE POLISOLOKAT UNIQA I VIENNA LIFE

10 czerwca 2024 r.

TRZY PRAWOMOCNE WYROKI W SPRAWIE POLISOLOKAT UNIQA I VIENNA LIFE

Szanowni Państwo,

z radością chcielibyśmy poinformować o trzech korzystnych, PRAWOMOCNYCH wyrokach uzyskanych w ostatnim czasie na rzecz naszych klientów w sprawie umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (tzw. polisolokat) przeciwko UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (dawniej AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.) oraz Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group!

1. Sąd Okręgowy w Poznaniu, II Wydział Cywilny Odwoławczy, w składzie SSO Ewa Fras-Przychodni, wyrokiem z dnia 6 czerwca 2024 roku wydanym w sprawie o sygn. akt II Ca 170/24 przeciwko UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ODDALIŁ apelację pozwanego w całości od wyroku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2023 r., sygn. akt VII C 1471/21. Kosztami postępowania Sąd obciążył pozwany zakład ubezpieczeń i z tego tytułu zasądził od niego na rzecz powoda kwotę 2 700 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Tym samym uprawomocnił się wyrok sądu I instancji, w którym sąd ZASĄDZIŁ od pozwanego zakładu ubezpieczeń na rzecz powoda 55 894,23 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 17 lutego 2021 r. do dnia zapłaty. Kosztami procesu w I instancji Sąd obciążył pozwanego i z tego tytułu zasądził od niego na rzecz powoda kwotę 7 967,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia prawomocności wyroku do dnia zapłaty.

Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska radca prawny oraz Marta Piwowarczyk aplikantka radcowska.

 

2. Sąd Okręgowy w Rybniku, II Wydział Cywilny Odwoławczy, w składzie SSO Piotr Pukowiec, wyrokiem z dnia 24 maja 2024 roku wydanym w sprawie o sygn. akt II Ca 245/23 przeciwko UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ODDALIŁ apelację pozwanego w całości od wyroku Sądu Rejonowego w Raciborzu z dnia 15 listopada 2022 r., sygn. akt I C 119/22. Kosztami postępowania Sąd obciążył pozwany zakład ubezpieczeń i z tego tytułu zasądził od niego na rzecz powoda kwotę 900 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Tym samym uprawomocnił się wyrok sądu I instancji, w którym sąd ZASĄDZIŁ od pozwanego zakładu ubezpieczeń na rzecz powoda 13 467,35 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 24 maja 2023 r. do dnia zapłaty. Kosztami procesu w I instancji Sąd obciążył pozwanego i z tego tytułu zasądził od niego na rzecz powoda kwotę 4 384 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia prawomocności wyroku do dnia zapłaty.

Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska radca prawny oraz Marta Piwowarczyk aplikantka radcowska.

 

3. Sąd Okręgowy w Rybniku, II Wydział Cywilny Odwoławczy, w składzie SSO Ireneusz Wiliczkiewicz, wyrokiem z dnia 21 maja 2024 roku wydanym w sprawie o sygn. akt II Ca 1158/23 przeciwko Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group:

ODDALIŁ apelację pozwanego w całości od wyroku Sądu Rejonowego w Raciborzu z dnia 4 października 2023 r., sygn. akt I C 300/23. Kosztami postępowania Sąd obciążył pozwany zakład ubezpieczeń i z tego tytułu zasądził od niego na rzecz powoda kwotę 1 800 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Tym samym uprawomocnił się wyrok sądu I instancji, w którym sąd ZASĄDZIŁ od pozwanego zakładu ubezpieczeń na rzecz powoda 9 361,08 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 7 października 2021 r. do dnia zapłaty. Kosztami procesu w I instancji Sąd obciążył pozwanego i z tego tytułu zasądził od niego na rzecz powoda kwotę 2 317 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia prawomocności wyroku do dnia zapłaty.

Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska radca prawny oraz Marta Piwowarczyk aplikantka radcowska.

Sądy Okręgowe podzieliły stanowisko Sądu Rejonowego i uznały, że umowy ubezpieczenia z UFK zawarte przez powodów są nieważne. Sąd stwierdził abuzywność postanowień warunków ubezpieczenia określających świadczenie ubezpieczyciela w zakresie, w jakim jest ono ustalane w oparciu o niejasne i nieprecyzyjne zapisy umowy, w tym OWU oraz regulaminu UFK. W umowie nie określono również  precyzyjnie zasad wyceny aktywów ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, będących podstawą do ustalenia wysokości świadczenia należnego ubezpieczonemu.

Zaznaczyć także trzeba, że pozwany nie przedstawił w umowie (w tym w OWU) jasnych, jednoznacznych informacji na temat mechanizmu wyliczania świadczenia wykupu co powodowało, że zawierający umowę konsument nie miał możliwości realnie ocenić, czy zawarcie umowy jest dla niego rzeczywiście korzystne, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności, które mogą wystąpić w przyszłości, a które mogą go skłonić do ewentualnego wcześniejszego rozwiązania umowy. Za sprzeczne z dobrymi obyczajami sądy uznały również to, że dokumenty dotyczące przedmiotowych umów nie zawierały jednoznacznej i zrozumiałej dla konsumenta informacji o ryzyku utraty na rzecz pozwanego wszystkich lub znacznej części środków zgromadzonych na rachunku polisy w razie rozwiązania umowy przed terminem.

Sądy orzekły, że bez zakwestionowanych postanowień nie było możliwe dalsze wykonywanie zawartych umów ubezpieczenia z UFK. Wobec powyższego sądy zasądziły od pozwanych na rzecz powodów zwrot CAŁOŚCI zainwestowanych przez nich kwot, które utracili w wyniku inwestycji.

Powyższe wyroki są prawomocne.

Klientom gratulujemy sukcesów!

Beata Strzyżowska radca prawny