TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ PRZYZNAJE RACJĘ KONSUMENTOM WYROK C-212/20

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 18 listopada 2021 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie o sygnaturze akt C-212/20 po raz kolejny orzekł korzystnie w sprawach dotyczących umów kredytów frankowych, przychylając się do stanowisk prezentowanych przez pełnomocników frankowiczów oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, a ochrona praw konsumentów nie uległa zmianie!

Trybunał jednoznacznie stwierdził, że art. 65 Kodeksu Cywilnego nie jest właściwym w świetle prawa narzędziem do naprawiania skutków nieuczciwych postanowień. Ponadto postanowienia donoszące się do indeksacji, które zostały zamieszczone w umowie kredytu muszą określać obiektywne i zrozumiałe kryteria ustalania kursu waluty, aby umożliwić konsumentowi samodzielne określanie kursu waluty obowiązującego w danym dniu. Podobne stanowisko zajęła Komisja Europejska, która także określiła, że zastosowanie czysto hipotetycznych rozwiązań przez banki w umowach kredytów indeksowanych do waluty obcej, nie spełnia wymogów ustalania kursu w sposób: wyczerpujący, jednoznaczny oraz zrozumiały.

Interesy konsumentów w sprawie prowadzonej przed sądem krajowym i Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej reprezentował adwokat Marcin Szymański i radca prawny Justyna Karolina Mikołajek z kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy sp.j.

Rozpatrywana przez sąd sprawa dotyczyła domagania się przez powodów zapłaty 50 000 zł za bezpodstawne pobranie jej na podstawie abuzywnych postanowień zawartych w umowie kredytu.

Kwota, której dochodzili frankowicze stanowi różnicę między kwotami, które zostały pobrane przez bank, a kwotami, które były należne z pominięciem klauzul niedozowolonych.

O rozwiązanie prawne powyższych kwestii zwrócił się do Trybunału - Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie, pytając czy sąd krajowy jest właściwym, co do rozstrzygania wątpliwości umownych na korzyść konsumentów, w przypadku, gdy umowa określa w sposób wolnorynkowy kurs kupna i sprzedaży waluty obcej.

Trybunał określił, że sąd krajowy dokonał błędnej wykładni przepisów prawa określonych w dyrektywie 93/13. Przyjęcie argumentacji sądu skutkowałoby wyłączeniem możliwości zapewnienia konsumentom efektywnej ochrony i wiązałoby się z nadużyciami w stosowaniu prawa konsumenckiego w Polsce.

W związku z powyższym po raz kolejny cieszymy się, że próby pozbawienia polskich konsumentów ochrony zostały w sposób skuteczny rozwiązane przez TSUE!

Emilia Osiadacz asystentka prawna

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ PRZYZNAJE RACJĘ KONSUMENTOM WYROK C-212/20