SUKCES PRZED NSA – DOBROWOLNA KWARANTANNA UZASADNIA PRZYWRÓCENIE TERMINU

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż w dniu 14 lipca 2021 roku Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w którym przywrócono naszej klientce termin na wniesienie skargi na decyzję wydaną w przedmiocie przymusowej restrukturyzacji Idea Bank S.A. WSA uznał, że nasza klientka nie uchybiła terminowi na wniesienie skargi, uwzględniając wniesione przez Kancelarię zażalenie, którego trafność argumentacji potwierdził teraz NSA.

Sądy obu instancji uznały, iż przebywanie przez naszą klientkę na dobrowolnej kwarantannie z uwagi na wcześniejszy kontakt z osobą, u której potwierdzono obecność wirusa COVID-19, mając na uwadze również poczucie obywatelskiej odpowiedzialności uzasadnia przywrócenie terminu skargi (sygn. akt I GZ 229/21).

Wojewódzki Sąd Administracyjny 6 kwietnia 2021 r. odrzucił skargę naszej klientki wniesioną na decyzję BFG, z uwagi na rzekome uchybienie terminu. Jednak już 30 kwietnia 2021 r. WSA w trybie autokorekty, uwzględniając wniesione przez Kancelarię zażalenie, uchylił swoje wcześniejsze postanowienie i przywrócił naszej klientce termin do wniesienia skargi, wskazując, że przebywanie na dobrowolnej kwarantannie uzasadnienia przywrócenia terminu na wniesienie skargi. Na postanowienie z 30 kwietnia br. zażalenie wniósł Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

14 lipca br. NSA oddalił zażalenie BFG uznając je za niezasadne. NSA wskazał, iż postanowienie WSA z 30 kwietnia br. było prawidłowe, ponieważ WSA przywracając termin, uwzględnił również trudną sytuację epidemiczną w kraju, czy takie relewantne fakty jak poddanie się przez naszą klientkę testowi przesiewowemu tuż po ustaniu objawów, co zostało udokumentowane.

Nadto NSA uznał, iż poddanie się dobrowolnej kwarantannie należy uznać za przeszkodę, której strona nie była wstanie usunąć, nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku.

Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska radca prawny, Małgorzata Antropik radca prawny oraz Marzena Świniarska radca prawny

SUKCES PRZED NSA – DOBROWOLNA KWARANTANNA UZASADNIA PRZYWRÓCENIE TERMINU