STANOWISKO RZECZNIKA FINANSOWEGO W SPRAWIE KREDYTÓW FRANKOWYCH

W czwartek 24 czerwca br. Rzecznik Finansowy przedstawił opinię, stanowiącą odpowiedź na zapytanie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego dotyczące tzw. kredytów frankowych w sprawie III CZP 11/21.

W swoim stanowisku Rzecznik przypomniał o licznym orzecznictwie TSUE dotyczącym ochrony kredytobiorców, posiadających umowy kredytu zawierające klauzule abuzywne, a także o wprowadzeniu przepisów prawa unijnego w zakresie ochrony konsumenta.

Rzecznik potwierdza również, że w polskim prawie nie ma przepisu, który mógłby mieć zastosowanie w sprawach kredytów indeksowanych i denominowanych, po usunięciu niedozwolonych postanowień umowy. Nadto, wskazał, że o dalszym obowiązywaniu umowy z klauzulami abuzywnymi może decydować tylko konsument w oparciu o świadomą i dobrowolną zgodę.

Co ważne, Rzecznik jednoznacznie podkreślił, że żądanie przez bank wynagrodzenia za korzystanie z kapitału jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej, zwłaszcza na podstawie przepisów dyrektywy 93/13, a także prawa krajowego. Potwierdził również, że w przypadku ustalenia nieważności lub bezskuteczności umowy kredytu, zastosowanie ma teoria dwóch kondykcji, zgodnie z którą obu stronom umowy przysługują odrębne roszczenia o zwrot spełnionych świadczeń.

W swoim stanowisku Rzecznik Finansowy utrzymuje dotychczas wyrażone poglądy, uzupełniając je o najnowsze orzecznictwo oraz korzystając z opinii specjalistów z zakresu prawa cywilnego i konsumenckiego. Zamiarem Rzecznika było zniwelowanie wszelkich kontrowersji oraz rozbieżności, jakie pojawiły się w praktyce orzeczniczej dotyczącej kredytów frankowych.

Magdalena Kubiś asystentka radcy prawnego, Małgorzata Antropik radca prawny
STANOWISKO RZECZNIKA FINANSOWEGO W SPRAWIE KREDYTÓW FRANKOWYCH