RZECZNIK FINANSOWY SKŁADA SKARGĘ NADZWYCZAJNĄ W SPRAWIE NARUSZENIA DÓBR OSOBISTYCH KLIENTA BANKU

Dnia 14 stycznia 2021 roku ukazał się komunikat Rzecznika Finansowego, w którym poinformował on o złożeniu skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego w sprawie naruszenia dóbr osobistych klienta jednego z banków poprzez bezprawne ujawnienie jego danych w rejestrze dłużników. Zdaniem Rzecznika rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego, zgodnie z którym sąd odmówił przyznania zadośćuczynienia rażąco narusza prawo.

Sprawa, w której Rzecznik zdecydował się wziąć udział dotyczy odmowy udzielenia kredytu hipotecznego ze względu na wpisanie klienta jednego z banków do rejestru niesolidnych dłużników. W 2012 roku klient banku dowiedział się, że jego dane zostały ujawnione w Centralnej Bazie Danych Bankowego Rejestru na skutek wpisu dokonanego przez pracownika banku. Po interwencji u Generalnego Inspektora Danych Osobowych, który potwierdził bezprawne i zawinione naruszenie przez bank przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w 2015 roku dane klienta zostały ostatecznie usunięte z rejestru.

Klient, którego prawa zostały naruszone postanowił dodatkowo wystąpić na drogę sądową z roszczeniem o zadośćuczynienie z uwagi na naruszenie jego dóbr osobistych w postaci dobrego imienia i czci. Argumentował on swoje stanowisko tym, że w wyniku bezprawnego wpisu do rejestru dłużników „okazał się dla innych banków osobą niewiarygodną”, w związku z czym przez lata nie miał możliwości zawarcia umowy kredytu hipotecznego, co wywołało u niego negatywne przeżycia i doświadczenia. W I instancji Sąd Okręgowy przyznał poszkodowanemu zadośćuczynienie w wysokości 10 000 zł. W wyniku jednak apelacji banku Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu Okręgowego i odmówił zasądzenia zadośćuczynienia.

Rzecznik Finansowy zdecydował się na złożenie skargi nadzwyczajnej argumentując, że po analizie dokumentacji oczywistym okazało się, iż zaskarżone rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego rażąco narusza prawo. Rzecznik wskazał, że „publikacja nieprawdziwych informacji w rejestrach bankowych w sytuacji, gdy klient nigdy nie był dłużnikiem banku, bez wątpienia narusza jego dobra osobiste”. Rzecznik uzasadnił konieczność złożenia skargi nadzwyczajnej wykształconym dotychczas w orzecznictwie poglądem, zgodnie z którym „prawo do ochrony danych osobowych jest wywodzone z takich dóbr osobistych, jak godność człowieka oraz prawo do prywatności”.

Marta Piwowarczyk prawnik, Małgorzata Antropik radca prawny

RZECZNIK FINANSOWY SKŁADA SKARGĘ NADZWYCZAJNĄ W SPRAWIE NARUSZENIA DÓBR OSOBISTYCH KLIENTA BANKU