RZECZNIK FINANSOWY PRZYSTĘPUJE DO SPRAWY PAŃSTWA DZIUBAK

Dnia 4 marca 2021 r. ukazał się komunikat Rzecznika Finansowego, w którym poinformował on o przystąpieniu do sprawy sądowej, w której Państwo Dziubak będą bronili się przed roszczeniami Raiffeisen Banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Łącznie bank wystąpił z roszczeniem o zapłatę niemal dwukrotności kwoty zaciągniętego kredytu, tj. około 800 tys. zł. Zdaniem Rzecznika ani w polskim, ani unijnym prawie nie ma podstawy prawnej do wysuwania takich roszczeń ze strony banku przeciwko kredytobiorcom.

Sprawa, w której Rzecznik zdecydował się wziąć udział dotyczy sprawy o zwrot zwaloryzowanego o inflację kapitału oraz kosztów poniesionych w związku z bezumownym korzystaniem z pieniędzy po stwierdzeniu nieważności umowy kredytu na cele mieszkaniowe waloryzowanego kursem CHF, którą Państwo Dziubak wygrali przed TSUE w 2019 roku. Po unieważnieniu bowiem ich umowy w dniu 3 stycznia 2020 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie, który to wyrok był przełomowym rozstrzygnięciem dla osób posiadających tzw. „kredyty frankowe”, Raiffeisen Bank pozwał ich o 790 995,07 zł.

Żądana przez bank kwota stanowi sumę wartości zubożenia banku wskutek wypłacenia środków pieniężnych na podstawie umowy kredytu, kosztów poniesionych w związku z udzieleniem pozwanym finansowania oraz kwoty wynikającej z waloryzacji wskutek istotnej siły nabywczej środków wypłacanych pozwanym od daty ich przekazania. Bank podkreśla przy tym, że nie ubiega się o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału, natomiast wniesienie pozwu uzasadnia tym, iż prawomocne orzeczenie sądu o nieważności umowy kredytu skutkować będzie bezpodstawnym wzbogaceniem Państwa Dziubak.

Rzecznik Finansowy zdecydował o wstąpieniu do sprawy wszczętej z powództwa Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce przeciwko Państwu Dziubak argumentując, że „ani w polskim, ani unijnym prawie nie ma podstawy prawnej do takich oczekiwań ze strony banku”. Dodatkowo Rzecznik uważa, że „w tym wypadku rozmiary roszczenia mają pełnić rolę odstraszającą innych klientów od dochodzenia swoich roszczeń”. Podzielamy zatem nadzieję Rzecznika, że jego wsparcie i argumenty pozwolą Państwu Dziubak skutecznie obronić się przed roszczeniami banku.

Marta Piwowarczyk prawnik

RZECZNIK FINANSOWY PRZYSTĘPUJE DO SPRAWY PAŃSTWA DZIUBAK