REJESTR AKCJONARIUSZY W SPÓŁCE AKCYJNEJ

Szanowni Państwo,


dzisiejszy post poświęcony jest nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych i wprowadzeniu obowiązku dematerializacji akcji w niepublicznych spółkach akcyjnych. Ustawodawca przymierza się do wprowadzenia takiego obowiązku od dłuższego czasu jednak z uwagi na wystąpienie epidemii COVID- 19 pierwotna data wprowadzenia dematerializacji została odsunięta w czasie do dnia 1 marca 2021 roku. Jak się wydaje będzie to data ostateczna.


Obowiązek dematerializacji akcji związany jest z w pierwszej kolejności z koniecznością dokonania wyboru uchwałą walnego zgromadzenia podmiotu, który ów rejestr będzie miał prowadzić. Rejestr akcjonariuszy prowadzony może być bowiem wyłącznie w postaci elektronicznej i może mieć formę rozproszonej i zdecentralizowanej bazy danych. W konsekwencji jedynie pewne podmioty mogą taki rejestr prowadzić, co wydaje się oczywiste biorąc pod uwagę konieczność odznaczania się rękojmią należytego wykonywania obowiązków związanych z prowadzeniem rejestru i funkcją jaką ma on pełnić.

Ustawodawca zdecydował w konsekwencji, że podmiotem, który będzie mógł prowadzić rejestr akcjonariuszy będzie jedynie podmiot uprawniony do prowadzenia rachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Przykładowo rejestr akcjonariuszy będzie mógł być prowadzony przez domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską, banki powiernicze, zagraniczne firmy inwestycyjne i zagraniczne osoby prawne prowadzące działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału.

Poza podjęciem uchwały przez walne zgromadzenie dotyczącej wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy, zarząd spółki zobowiązany będzie w procesie dematerializacji akcji do zawarciu także stosownej umowy z takim podmiotem. Ponadto, spółka zobowiązana będzie do faktycznego przeprowadzenia dematerializacji poprzez m.in. dokonanie wezwań do złożenia dokumentów akcji. Powyższe obowiązki są istotne z punktu widzenia sankcji przewidzianych przez ustawodawcę gdyż zarówno zaniechanie przez zarząd spółki wystosowania do akcjonariuszy wezwania do złożenia dokumentów akcji, jak również brak zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy zagrożone jest grzywną do 20.000 zł. Jak zatem widać czasu na przeprowadzenie dematerializacji nie zostało dużo. Nasuwa się również pytanie jak ów proces przebiegnie w skali kraju. Odpowiedź zapewne poznamy za kilka miesięcy.

Kamil Jurkowski radca prawny

REJESTR AKCJONARIUSZY W SPÓŁCE AKCYJNEJ