PRZYMUSOWY URLOP PRACOWNIKA W CZASIE PANDEMII

Czy pracodawca może wysłać pracownika na przymusowy urlop w czasie pandemii?

Szanowni Państwo, należy pamiętać o tym, że w okresie trwania pandemii ustawodawca wprowadził rozwiązanie, które ma ułatwić pracodawcom zwalczaniem skutków społeczno-gospodarczych w zakładach pracy. Jest to możliwość wysłania pracownika na urlop wypoczynkowy bez uzyskiwania jego zgody.

Ustawą z 19 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086 ze zm.) zwaną Tarczą 4.0 wprowadzono do ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) zwaną specustawą covidową, możliwość kierowania pracowników na urlop wypoczynkowy, bez ich zgody.

Na mocy art. 15gc, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać.

Warto podkreślić, że pracodawca może wysłać pracownika na przymusowy urlop tylko w przypadku, kiedy pracownik ma niewykorzystany urlop zaległy z poprzednich lat. Pracodawca nie może samodzielnie decydować o bieżącym urlopie pracownika. W przypadku urlopu bieżącego powinien on być udzielany zgodnie z planem urlopów lub w terminie wspólnie ustalanym pomiędzy dwoma stronami stosunku pracy.

Czy pracownik może się w jakiś sposób sprzeciwić wysłaniu go przez pracodawcę na przymusowy urlop? Jak powinien postąpić pracodawca w przypadku, kiedy pracownik, który został wysłany przez pracodawcę na zaległy urlop wypoczynkowy w czasie stanu epidemii nie będzie chciał z niego skorzystać?
Pracownik w takiej sytuacji musi pamiętać, że przepisy o przeciwdziałaniu COVID-19 dają obecnie pracodawcy możliwość kierowania na zaległy wypoczynek bez jego zgody. Obowiązkiem pracownika jest wykonywanie sumiennie i starannie powierzonej pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Niewykonanie wydanego zgodnie z prawem polecenia służbowego może narazić pracownika na odpowiedzialność porządkową, a nawet stanowić podstawę do rozwiązania stosunku pracy.

Marzena Świniarska radca prawny

PRZYMUSOWY URLOP PRACOWNIKA W CZASIE PANDEMII