PRZEDSIĘBIORCA JAKO KONSUMENT - ZMIANY W 2021

Od 1 stycznia 2021 roku wchodzą zmiany w przepisach wprowadzające obok konsumenta i przedsiębiorcy trzeci podmiot – przedsiębiorca na prawach konsumenta.

Wszystko to za sprawą art. 1 pkt 1−3 oraz art. 55 ustawy z 31 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495; z 2020 r. poz. 568. 875), która m.in. wprowadza zmiany w kodeksie cywilnym i ustawie o prawach konsumenta.

Zmiany mają na celu rozszerzenie ochrony dla osób fizycznych, które zawierają z innym przedsiębiorcą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego. Jeżeli więc przykładowo dentysta dokonuje zakupu artykułów biurowych „na firmę”, to zakup taki nie będzie czynnością zawodową w ramach prowadzonej przez niego działalności. Co innego zakup narzędzi stomatologicznych, preparatów medycznych itp.

Powyższa zmiana będzie przekładała się na uprzywilejowanie obrotu profesjonalnego w szczególności w zakresie 3 obszarów:

1. Po pierwsze - przedsiębiorca-konsument zyska prawo odstąpienia od umów zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa (art. 38a ustawy o prawach konsumenta).

2. Po drugie - przedsiębiorcę - konsumenta nie będą wiązać postanowienia umowy stanowiące klauzule abuzywne (art. 3851 § 1 kodeksu cywilnego) tj. gdy postanowienia umowy, które nie zostały z nim ustalone indywidualnie, kształtują jego prawa i obowiązki w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszają jego interes.

3. Po trzecie - przedsiębiorca - konsument będzie mógł korzystać z uprawnień przewidzianych dla konsumentów na gruncie przepisów dotyczących odpowiedzialności sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia).

Charakter czynności jednoosobowego przedsiębiorcy może być jednak trudny do jednoznacznego określenia, a każdy przypadek wymagać będzie odrębnej analizy, co z pewnością będzie osią sporów. Odwołanie „w szczególności” do przedmiotu działalności wynikającego z CEiDG wskazuje, że nie jest on jedynym kryterium ustalenia zawodowego charakteru, a także nie musi być kryterium najważniejszym.

Paulina Kowalska, radca prawny

PRZEDSIĘBIORCA JAKO KONSUMENT - ZMIANY W 2021