PRAWOMOCNE ZABEZPIECZENIE W SPRAWIE PRZECIW BPH S.A.

Sąd Okręgowy w Łodzi XII Wydział Cywilny Rodzinny, w składzie SSO Dorota Znyk, Małgorzata Sajda, Ewa Michniewicz-Broda, postanowieniem z dnia 13 października 2020 r. wydanym w sprawie prowadzonej pod sygn. akt XII Cz 149/20 p-I, toczącej się z powództwa naszych klientów przeciwko Bankowi BHP (Spółka Akcyjna) z siedzibą w Gdańsku o ustalenie i zapłatę

PRAWOMOCNIE POSTANOWIŁ ODDALIĆ ZAŻALENIE

pozwanego Banku od postanowienia Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie o sygn. Akt XII C 468/20, a tym samym utrzymał w mocy udzielone na rzecz naszych Klientów zabezpieczenie poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłat rat kredytu przez powodów, w wysokości i terminach określonych umową, i to od dnia wydania postanowienia do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Zwracamy uwagę, że incydentalność udzielanych zabezpieczeń na rzecz kredytobiorców, powoduje, że złożenie wniosku o zabezpieczenie powinno być przemyślane przez Konsumenta. W związku z tym Kancelaria rekomenduje, aby decyzja o składaniu takiego wniosku do Sądu została przeanalizowana wspólnie z pełnomocnikiem prowadzącym sprawę, celem uniknięcia ewentualnych negatywnych skutków dla prowadzonego postępowania, jak zwłaszcza przedłużenie jego trwania.

Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska, radca prawny.

PRAWOMOCNE ZABEZPIECZENIE W SPRAWIE PRZECIW BPH S.A.