PRAWOMOCNE POSTANOWIENIE SA W POZNANIU – NABYCIE OBLIGACJI JEST CZYNNOŚCIĄ BANKOWĄ

Sąd Apelacyjny w Poznaniu, w składzie SSA Mikołaj Tomaszewski, Maciej Rozpędowski, Jerzy Geisler, postanowieniem z dnia 28 grudnia 2020 r. wydanym w sprawie prowadzonej pod sygn. akt I ACz 501/20), wydał korzystne dla naszego klienta rozstrzygnięcie w przedmiocie zarządzenia o zwrocie pozwu z uwagi na brak uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 5%. Zdaniem Sądu I instancji powództwo o zapłatę nie wynikało w tym wypadku z czynności bankowej i zarządził on opłatę w wysokości 5% od wartości przedmiotu sporu. Zdaniem Sądu roszczenie klienta miało mieć charakter roszczenia o odszkodowanie za czyn niedozwolony. Kancelaria złożyła zażalenie, na skutek czego Sąd Apelacyjny w Poznaniu

PRAWOMOCNIE POSTANOWIŁ UCHYLIĆ ZASKARŻONE ZARZĄDZENIE,

a tym samym potwierdził argumentację Kancelarii, iż nie ulega wątpliwości, że oferowanie klientom pozwanego Banku obligacji, będących papierami wartościowymi, nosi znamiona czynności bankowej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 9 prawa bankowego. Nie zmienia tej konstatacji okoliczność, że umowa zakupu obligacji została zawarta z domem maklerskim, a więc instytucją finansową. Zdaniem Sądu, w sprawach tych, istotne znaczenie ma bowiem rola pozwanego Banku w pośredniczeniu sprzedaży obligacji GetBack. To w siedzibie Banku doszło bowiem do zawarcia umowy, jak również to pracownik Banku zaoferował powodowi obligacje, jako sposób pomnażania kapitału. W ocenie Sądu obrót obligacjami jest jedną z czynności bankowych przewidzianych w art. 5 ust. 2 pkt 9 prawa bankowego, co prowadzi do wniosku, że zastosowanie w sprawach obligacji znajduje przepis art. 13 a u.k.s.c.

Ma to znaczenie dla spraw prowadzonych przez kancelarię na rzecz poszkodowanych obligatariuszy, POTWIERDZA BOWIEM KONIECZNOŚĆ ZASTOSOWANIA PREFERENCYJNEJ OPŁATY RÓWNIEŻ W PROCESACH Z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA PO DOKONANIU PRZYMUSOWEJ RESTRUKTURYZACJI IDEA BANK.

Wiadomym jest bowiem, że w sprawach obligacji Getback doszło do zaniechania legislacyjnego złożona przez nas skarga do WSA na decyzję BFG ma za zadanie wykazać kolejny ciąg naruszeń prawa przez organy władzy państwowej. O szczegółach przyjętej strategii powiadomimy Państwa już wkrótce, organizując w tym celu spotkanie z klientami Kancelarii oraz innymi zainteresowanymi osobami.

Sprawę prowadzi Marzena Świniarska radca prawny

PRAWOMOCNE POSTANOWIENIE SA W POZNANIU – NABYCIE OBLIGACJI JEST CZYNNOŚCIĄ BANKOWĄ