PRAWOMOCNA NIEWAŻNOŚĆ UMOWY MBANK W SA ŁÓDŹ!

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że w sprawie naszych klientów przeciwko mBank S.A., Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny w składzie SSA Krzysztof Depczyński, wyrokiem wydanym w dniu 18 października 2021 roku w sprawie o sygnaturze akt I ACa 1309/20 na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 27 października 2020 roku, sygn. akt I C 1243/18 (o którym informowaliśmy tutaj: https://pl-pl.facebook.com/…/a.1256481981…/621560235182607/…)

ZMIENIŁ ZASKARŻONY WYROK SĄDU I INSTANCJI W TEN SPOSÓB, ŻE USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO ZAWARTEGO MIĘDZY STRONAMI ORAZ WSZYSTKICH UMÓW OKOŁOKREDYTOWYCH, A TAKŻE UTRZYMAŁ W MOCY PUNKT WYROKU SĄDU I INSTANCJI, W KTÓRY ZASĄDZONO CAŁOŚĆ DOCHODZONEGO ŚWIADCZENIA NIENALEŻNEGO!

PONADTO, SĄD ODDALIŁ APELACJĘ POZWANEGO W CAŁOŚCI I ZASĄDZIŁ NA RZECZ POWODÓW CAŁOŚĆ KOSZTÓW PROCESU W POSTĘPOWANIU W OBU INSTANCJACH!

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że bez wątpienia powodowie mają interes prawny w ustaleniu nieważności umowy kredytowej oraz wszystkich umów okołokredytowych. Sąd II instancji podzielił zatem całą argumentację powodów przytoczoną w apelacji.

Ponadto wskazał, iż apelacja pozwanego jest niezasadna, gdyż nie ulega wątpliwości, że w umowie łączącej strony znajdują się klauzule abuzywne skutkujące nieważnością umowy. W konsekwencji zaś pozwany musi zwrócić powodom całość kwot wpłaconych na jego rzecz z tytułu nienależnego świadczenia. Sąd podkreślił także blankietowy charakter umowy kredytu oraz brak poinformowania powodów przez bank o ryzyku kursowym, a nadto zaakcentował fakt, iż kurs CHF ustalany był jednostronnie przez bank, przez co z możliwości ustalania kursu wyłączeni byli powodowie.

Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska radca prawny oraz Marcin Górski adwokat

PRAWOMOCNA NIEWAŻNOŚĆ UMOWY MBANK W SA ŁÓDŹ!