POWÓDZTWO O USTALENIE NIEWAŻNOŚCI PRZEŁAMUJE EGZEKUCJĘ W POZNANIU

Szanowni Państwo, śpieszę poinformować, że Sąd Apelacyjny w Poznaniu, Wydział I Cywilny i Własności Intelektualnej w składzie SSA Mariola Głowacka w dniu 6 lipca 2021 r. w sprawie z powództwa naszego Klienta przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę
 
POSTANOWIŁ UCHYLIĆ POSTANOWIENIE
 
Sądu I Instancji o odrzuceniu pozwu na podstawie art. 199 § 1 pkt. 2 k.p.c., w którym uznano, że sprawa została już prawomocnie osądzona z uwagi na wcześniejsze wydanie nakazu zapłaty przeciwko naszemu Klientowi (sygn. akt: I ACz 145/21). Dodać należy, że na postawie tego tytułu wykonawczego toczy się obecnie egzekucja.
 
Sąd Apelacyjny uchylił postanowienie sądu I instancji, stwierdzając , że na skutek wydania nakazu zapłaty pomiędzy bankiem a naszym Klientem nie został rozstrzygnięty prawomocnie spór obejmujący istnienie kwestionowanego przez naszego Klienta zobowiązania, jego ważność oraz nie określono w sposób wiążący konsekwencji wypowiedzenia umowy przez bank.
 
Rozstrzygnięcie w tej sprawie jest o tyle korzystne dla spraw „frankowych”, w których banki prowadzą już egzekucję, iż oznacza, że POWÓDZTWO PRZECIWEGZEKUCYJNE NIE JEST JEDYNĄ MOŻLIWĄ DROGĄ OCHRONY PRAW KREDYTOBIORCÓW. Ponadto dowodzi, że frankowicze mają interes prawny w żądaniu ustalenia nieważności umowy, również w toku postępowania egzekucyjnego.
 
Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska radca prawny oraz Małgorzata Antropik radca prawny
POWÓDZTWO O USTALENIE NIEWAŻNOŚCI PRZEŁAMUJE EGZEKUCJĘ W POZNANIU