PODSUMOWANIE LISTOPADA 2020 R.

Sąd Okręgowy w Poznaniu, w sprawie z powództwa naszych Klientów przeciwko Raiffeisen Bank, w składzie SSR del. Agnieszka Wodzyńska-Radomska, wyrokiem z dnia 5 listopada 2020 r., ustalił nieważność umowy kredytu mieszkaniowego zawartej między stronami. Sąd stosując zasadę dwóch kondykcji zasądził od pozwanego banku całą dochodzoną kwotę przez powodów wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu, w tym koszty zastępstwa procesowego. (sygn. akt XII C 1914/19).
 
Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział XII Cywilny, w składzie SSO Małgorzata Małecka, postanowieniem z dnia 10 listopada 2020 r., wydanym w sprawie z powództwa naszych Klientów przeciwko Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, postanowił udzielić zabezpieczenia na czas postępowania poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania przez powodów spłat rat kredytu w terminach określonych umową kredytu i to od dnia wydania postanowienia. (sygn. akt XII C 1936/20).
 
Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział XIII Zamiejscowy w Lesznie, w składzie SSO Dariusz Niemczal, postanowieniem z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie dotyczącej obligacji GetBack S.A. przeciwko PNP S.A. oraz Idea Bank S.A., postanowił udzielić naszym Klientom zabezpieczenia całego dochodzonego roszczenia uwzględniając utracone korzyści. (sygn. akt XIII C 501/20).
 
Sąd Okręgowy w Łodzi XII Wydział Cywilny Rodzinny, w składzie SSO Dorota Znyk, Małgorzata Sajda, Ewa Michniewicz-Broda, postanowieniem z dnia 13 października 2020 r., wydanym w sprawie toczącej się z powództwa naszych klientów przeciwko Bankowi BHP S.A. z siedzibą w Gdańsku, prawomocnie postanowił oddalić zażalenie złożone przez pozwany Bank od postanowienia Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie o sygn. akt XII C 468/20. Tym samym utrzymał w mocy udzielone na rzecz naszych Klientów zabezpieczenie poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłat rat kredytu przez powodów, w wysokości i terminach określonych umową, i to od dnia wydania postanowienia do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. (sygn. akt XII Cz 149/20).
PODSUMOWANIE LISTOPADA 2020 R.