PO RAZ TRZECI SĄD APELACYJNY PODZIELA NASZ POGLĄD – NABYCIE OBLIGACJI JEST CZYNNOŚCIĄ BANKOWĄ

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że Sąd Apelacyjny w Poznaniu I Wydział Cywilny i Własności Intelektualnej, w składzie SSA Małgorzata Gulczyńska (przewodnicząca), SSA Małgorzata Mazurkiewicz – Talaga oraz SSA Ryszard Marchwicki, postanowieniem z dnia 19 marca 2021 r. wydanym w sprawie prowadzonej pod sygn. akt: I Acz 64/21, na skutek zażalenia kancelarii, wydał korzystne dla naszego klienta rozstrzygnięcie w przedmiocie zarządzenia o zwrocie pozwu z uwagi na brak uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 5%. W ocenie Sądu I instancji powództwo o zapłatę podlegało zwrotowi z uwagi na to, iż nasz klient dochodził roszczenia wynikającego z czynu niedozwolonego, a nie zaś z czynności bankowej a podstawą dochodzonego roszczenia jest umowa nabycia papierów wartościowych zwarta z PNP, który to podmiot nie jest bankiem.

Kancelaria złożyła zażalenie na ww. zarządzenie Sądu Okręgowego, na skutek czego Sąd Apelacyjny w Poznaniu

POSTANOWIŁ UCHYLIĆ ZASKARŻONE ZARZĄDZENIE,

a tym samym PO RAZ KOLEJNY Sąd Apelacyjny potwierdził argumentację Kancelarii, iż nie ulega wątpliwości, że oferowanie klientom Idea Bank obligacji, będących papierami wartościowymi, nosi znamiona czynności bankowej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 9 prawa bankowego. Zdaniem Sądu, zgodnie z art. 13 a u.k.s.c. nie jest wymagalne, aby przeciwnikiem procesowym strony, która swoje roszczenie wywodzi z czynności bankowej był bank. Występowanie innego podmiotu, tj. podmiotu nie będącego bankiem, nie przesądza samo z siebie o niemożliwości zastosowania powyższego artykuły, o ile powstanie roszczenia jest wynikiem czynności bankowej. Istotne jest bowiem ustalenie czy źródłem zobowiązania dłużnika jest czynność bankowa a w tym zakresie decyduje przedmiot postępowania a nie podmiot.

Warto podkreślić, iż już po raz trzeci Sąd Apelacyjny podziela stanowisko kancelarii, że nabycie obligacji jest czynnością bankową, a tym samym WSZYSTKIE zażalenie składanie przez kancelarię spotykają się z pozytywnym rozstrzygnięciem.

Marzena Świniarska radca prawny

PO RAZ TRZECI SĄD APELACYJNY PODZIELA NASZ POGLĄD – NABYCIE OBLIGACJI JEST CZYNNOŚCIĄ BANKOWĄ