OPŁATA SĄDOWA 1000 ZŁ PRZY NABYCIU BEZPOŚREDNIM OBLIGACJI GETBACK!

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, iż w dniu 20 sierpnia 2021 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu, XVIII Wydział Cywilny, w składzie sędzia (del.) Michał Grześkowiak, w sprawie naszego klienta prowadzonej pod sygn. akt XVIII 1632/21 przeciwko Skarbowi Państwa

WYDAŁ ZARZĄDZENIE O DORĘCZENIU ODPISU POZWU POZWANYM.

Oznacza to, iż sąd przychylił się do argumentacji podnoszonej przez kancelarię, że RÓWNIEŻ NABYCIE OBLIGACJI BEZPOŚREDNIO OD GETBACK S.A. JEST CZYNNOŚCIĄ BANKOWĄ I TYM SAMYM ZAAKCEPTOWAŁ OPŁATĘ SĄDOWĄ OD POZWU W WYSOKOŚCI 1000 ZŁ ORAZ UZNAŁ SIĘ WŁAŚCIWYM MIEJSCOWO DO ROZPOZNANIA SPRAWY.

Orzeczenie to ma ogromne znaczenie dla spraw prowadzonych przez kancelarię na rzecz poszkodowanych obligatariuszy, POTWIERDZA BOWIEM MOŻLIWOŚĆ UISZCZANIA OPŁATY SĄDOWEJ W WYSOKOŚCI 1000 ZŁ, ZAMIAST OPŁATY STOSUNKOWEJ WYNOSZĄCEJ 5% WARTOŚCI PRZEDMOTU SPORU ORAZ MOŻLIWOŚĆ WYTACZANIA POWÓDZTW O ZAPŁATĘ WEDŁUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA ALBO SIEDZIBY POWODA RÓWNIEŻ W PROCESACH W SPRAWACH OBLIGACJI NABYTYCH BEZPOŚREDNIO OD GETBACK S.A. PRZECIWKO SKARBOWI PAŃSTWA.

W niniejszej sprawie na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż po stronie pozwanej nie występuje bank. Nasz klient nabył bowiem obligacje Getback S.A. bezpośrednio od spółki. Wszelkie natomiast informacje o możliwości nabycia obligacji otrzymał od doradcy bankowego Idea Bank S.A., który wcześniej namówił powoda na nabycie obligacji GetBack S.A. za pośrednictwem Idea Banku S.A. W argumentacji zawartej w pozwie szczególny nacisk położyliśmy na istotny udział pracownika banku w nabyciu przez powoda obligacji GetBack S.A. To bowiem doradca bankowy przedstawił powodowi ofertę nabycia obligacji z wyższym oprocentowaniem oraz skontaktował powoda z pracownikiem GetBack S.A. celem sfinalizowania transakcji.

Warto również nadmienić, że sąd zobowiązał jednocześnie stronę pozwaną do złożenia odpowiedzi na pozew w terminie 1 miesiąca. Sprawa zatem nabiera tempa i w związku z tym mamy nadzieję na rychłe wyznaczenie przez Sąd terminu pierwszej rozprawy!

Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska radca prawny oraz Marta Piwowarczyk młodszy prawnik

OPŁATA SĄDOWA 1000 ZŁ PRZY NABYCIU BEZPOŚREDNIM OBLIGACJI GETBACK!