OFEROWANIE OBLIGACJI JAKO CZYNNOŚĆ BANKOWA RÓWNIEŻ W PROCESIE PRZECIWKO SKARBOWI PAŃSTWA!

Z ogromną satysfakcją informujemy, iż w miniony piątek Sąd Apelacyjny w Poznaniu w sprawie prowadzonej na rzecz naszego klienta, który NABYŁ OBLIGACJE BEZPOŚREDNIO OD GETBACK przeciwko Skarbowi Państwa i innych podmiotom wydał korzystne dla obligatariusza rozstrzygnięcie w przedmiocie zarządzenia Sądu Okręgowego w Poznaniu o zwrocie pozwu z uwagi na brak uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 5%.

Mianowicie, na skutek złożonego przez Kancelarię zażalenia Sąd Apelacyjny w Poznaniu , postanowieniem z dnia 29 stycznia 2021 r. wydanym w sprawie prowadzonej pod sygn. akt I ACz 529/20 (sędzia referent SSA Elżbieta Fijałkowska)

UCHYLIŁ ZASKARŻONE ZARZĄDZENIE,

co oznacza dla naszego klienta utrzymanie preferencyjnej stałej opłaty od pozwu w wysokości 1000 zł.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego jest prawomocne.

Ma to fundamentalne znaczenie dla spraw prowadzonych przez kancelarię na rzecz wszystkich poszkodowanych obligatariuszy, potwierdza bowiem konieczność zastosowania korzystnej opłaty również w procesach z udziałem Skarbu Państwa po dokonaniu przymusowej restrukturyzacji idea bank. Co nie mniej istotne – powyższe postanowienia przesądza również o możliwości wytoczenia powództwa przez KAŻDEGO POKRZYWDZONEGO OBLIGATARIUSZ (NIE TYLKO KONSUMENTA) przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby powoda!

O szczegółach uzasadnienia postanowienia powiadomimy Państwa jak tylko je otrzymamy.

Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska radca prawny oraz Małgorzata Antropik radca prawny

OFEROWANIE OBLIGACJI JAKO CZYNNOŚĆ BANKOWA RÓWNIEŻ W PROCESIE PRZECIWKO SKARBOWI PAŃSTWA!