ODFRANKOWIENIE UMOWY MBANK W ŁODZI!

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w dniu 30 sierpnia 2021 r. w sprawie toczącej się z powództwa naszych klientów Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny, w składzie SSR del. Adam Borowicz, sygn. akt II C 517/18, wydał wyrok, którym

ustalił, że określone postanowienia umowne zawarte w umowie kredytu zawartej przez strony typu „Multiplan” waloryzowanej kursem CHF mają charakter niedozwolony i są bezskuteczne względem powodów, to jest nie wiążą powodów;

oraz że

że umowa kredytu wyżej opisana jest umową, której przedmiotem są świadczenia pieniężne stron wyrażone i podlegające zapłacie w walucie polskiej, a kredyt jest oprocentowany w wysokości wynikającej z treści umowy stron.

Ponadto sąd zasądził od mBank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz naszych klientów łączną kwotę 85 034,5 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 16 maja 2018 r. do dnia zapłaty wskazanej kwoty.

Zauważyć należy, iż sąd oddalił roszczenie główne powodów w zakresie roszczenia o ustalenie nieważności umowy, wobec powyższego ustalił, że koszty procesu między stronami znoszą się wzajemnie.

Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska radca prawny

ODFRANKOWIENIE UMOWY MBANK W ŁODZI!