NOWY PROJEKT: „W INVESTMENTS” - POZEW PRZECIWKO ALIOR BANK

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że z ramienia Kancelarii ruszyliśmy z nowym projektem w sprawie Klientów poszkodowanych przez certyfikaty emitowane przez W Investment. 

Mianowicie dziś do Sądu Okręgowego w Krakowie w imieniu naszego Klienta trafił pozew przeciwko Alior Bank w związku z nabyciem toksycznych funduszy.

Odkrywając kuchnię, potwierdzamy, iż powództwo skonstruowane zostało na podstawie przepisów dotyczących zwrotu nienależnego świadczenia oraz naprawienia szkody z tytułu utraconych korzyści.

Przyjęta przez Kancelarię strategia procesowa zakłada, że w związku z naruszeniem przez Alior Bank jako dystrybutora funduszy, transakcje zlecenia ich nabycia są nieważne. Przepisy będące podstawą argumentacji prawnej pozwu, a przede wszystkim świadczące o poważnych uchybieniach, jakich dopuścił się bank, mają swoje źródło w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi oraz w przepisach wykonawczych do ustawy, jak również w Kodeksie cywilnym. Ponadto, podmiot ten nie dopełnił obowiązków wynikających z ich wewnętrznych uregulowań prawnych. 

W ocenie Kancelarii taka konstrukcja powództwa może dać szansę obligatariuszom na odzyskanie oszczędności utraconych przez bezprawne działania obu podmiotów. 

Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska radca prawny oraz Małgorzata Antropik radca prawny

NOWY PROJEKT: „W INVESTMENTS” - POZEW PRZECIWKO ALIOR BANK