NIEWAŻNOŚĆ UMOWY PKO BP NORDEA-HABITAT!

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż w dniu 4 sierpnia 2021 roku w sprawie naszych klientów przeciwko PKO BP S.A. (dawny Nordea Bank) Sąd Okręgowy w Poznaniu I Wydział Cywilny w składzie SSO Sławomira Hańczewska wydał wyrok, którym

USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat oraz stosując TEORIĘ 2 KONDYKCJI zasądził na rzecz konsumentów dochodzone roszczenie pieniężne, tj. kwotę 185 541,25 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 10 grudnia 2019 roku, jak również zasądził od banku kwotę 11 817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa prawnego (I C 1774/19).

Co istotne, w ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd wskazał, iż umowa kredytu zawarta przez powodów w 2006 roku stanowi nieważną czynność prawną z dwóch powodów. Po pierwsze, umowa kredytu pozostaje w sprzeczności z przepisami prawa, tj. art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego oraz art. 69 § 1 Prawa bankowego z uwagi na brak oznaczenia w jej treści kwoty udzielonego kredytu. Ponadto, umowa kredytu zawierała w swojej treści postanowienia, które przewidywały  denominację kwoty udzielonego kredytu i waloryzację kwot rat kapitałowo- odsetkowych. Postanowienia te mają natomiast charakter klauzul niedozwolony, bowiem w każdym przypadku odnoszą się do nieznanej kredytobiorcom tabeli kursów walut publikowanej w pozwanym banku.

Sąd wskazał również, że postanowienia umowy, które nie były przedmiotem indywidualnych uzgodnień z powodami naruszają dobre obyczaje oraz interesy kredytobiorców. Powodowały również, że w całym okresie obowiązywania umowy kredytobiorcy pozostawali w niepewności co do faktycznej wysokości salda zadłużenia oraz wysokości swojego zobowiązania, czyli wysokości rat kredytu. Sąd ustalił, że intencją kredytobiorców było uzyskanie środków w złotówkach. W takiej bowiem walucie wyrażone było ich zobowiązanie, czyli koszty związane z budową domu. Co również istotne, pracownik pozwanego banku nie poinformował powodów o faktycznym ryzyku wiążącym się z wahaniami kursów waluty obcej.

Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska radca prawny

NIEWAŻNOŚĆ UMOWY PKO BP NORDEA-HABITAT!