NIEWAŻNOŚĆ UMOWY PEKAO NA NIEJAWNYM

24 listopada 2021 r.

Szanowni Państwo,

bardzo miło nam poinformować, iż w dniu 23 listopada 2021 roku w sprawie naszej Klientki przeciwko PEKAO S.A. z siedzibą w Warszawie (dawny BPH S.A.), Sąd Okręgowy w Poznaniu I Wydział Cywilny w składzie SSO Katarzyna Jelewska – Sterczała wydał WYROK NA POSIEDZENIU NIEJAWNYM, którym

USTALIIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy kredytu hipotecznego i stosując TEORIĘ 2 KONDYKCJI zasądził na rzecz Klientki całość dochodzonego roszczenia pieniężnego, tj. kwotę 406 372,23 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 402 557,03 zł od dnia 24 marca 2018 roku do dnia zapłaty oraz od kwoty 3 815, 20 zł od dnia 13 października 2018 do dnia zapłaty, jak również zasądził od pozwanego na rzecz Klientki kwotę 22 847 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego (I C 568/18).

Sąd po przeprowadzeniu postępowania dowodowego odebrał od stron pisemne stanowiska końcowe w sprawie, po czym na podstawie art. 15 zzs2 zmienionej ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych na posiedzeniu niejawnym wydał wyrok.

Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska radca prawny

NIEWAŻNOŚĆ UMOWY PEKAO NA NIEJAWNYM