Nieważność umowy Getin Noble Bank S.A.!

Szanowni Państwo,

Niezwykle miło nam poinformować, iż Sąd Okręgowy w Poznaniu, XVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Anna Mikołajczak, wyrokiem z dnia 13.01.2022 r., wydanym w sprawie prowadzonej pod sygn. akt XVIII C 1423/20 przeciwko Getin Noble Bank S.A. o ustalenie i zapłatę USTALIŁ, że zawarta umowa Kredytu Hipotecznego indeksowanego do CHF zawarta 3 czerwca 2008 jest NIEWAŻNA, i zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 15 682,48 PLN oraz 21 055,64 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 23 września 2020 roku do dnia zapłaty oraz obciążył kosztami procesu pozwanego w całości. 

Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia jednoznacznie wskazał, że umowa kredytu, na skutek zawarcia w niej klauzul abuzywnych, jest nieważna.

Sąd podzielił argumentacje strony powodowej wskazującą na to, iż przyjęty mechanizm waloryzacji oznaczał w istocie przerzucenie ryzyka walutowego na konsumenta, który nie został w sposób świadomy, miarodajny oraz właściwy, w kontekście okoliczności i kształtu tej umowy, poinformowany o tym ryzyku.

Te wszystkie okoliczności skłoniły Sąd do przyjęcia, że zastosowany mechanizm waloryzacji i sposób rozdziału ryzyka walutowego, jako abuzywne, powinny zostać wyeliminowane z treści niniejszej umowy, co w efekcie skutkować musiało stwierdzeniem nieważności całej umowy.

Wyrok jest nieprawomocny. 

Sprawę prowadzi Beata Strzyżowska radca prawny oraz Maciej Korytek radca prawny

Klientom gratulujemy sukcesu!

Nieważność umowy Getin Noble Bank S.A.!